Visa allt om LR Revision Falkenberg AB
Visa allt om LR Revision Falkenberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 251 7 532 7 359 7 039 6 548 6 031 5 967 5 646 5 341 4 140
Övrig omsättning - 119 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 492 2 160 2 810 2 226 2 178 1 753 2 147 1 885 1 759 1 147
Resultat efter finansnetto 2 581 2 276 2 922 2 378 2 236 1 904 2 604 1 612 1 742 1 235
Årets resultat 1 495 1 308 2 078 1 140 1 096 1 340 1 065 440 860 374
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 51 51 51 51 51 53 58 65 55
Omsättningstillgångar 6 193 5 772 6 970 4 890 6 483 5 635 5 678 3 899 4 522 4 417
Tillgångar 6 280 5 823 7 021 4 940 6 534 5 686 5 732 3 957 4 587 4 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 665 1 470 2 961 2 383 2 243 2 147 1 808 1 243 2 304 1 943
Obeskattade reserver 2 420 1 770 1 190 1 250 730 330 538 752 731 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 195 2 583 2 870 1 307 3 561 3 209 3 386 1 963 1 552 1 563
Skulder och eget kapital 6 280 5 823 7 021 4 940 6 534 5 686 5 732 3 957 4 587 4 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 497 420 384 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 372 2 828 2 204 2 401 2 075 1 577 1 462 1 386 1 179 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 912 1 058 875 881 800 813 660 716 598 473
Utdelning till aktieägare 0 1 300 2 800 1 500 1 000 1 000 1 000 500 1 500 500
Omsättning 7 251 7 651 7 359 7 039 6 548 6 031 5 967 5 646 5 341 4 140
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 450 1 255 1 227 1 173 1 091 1 005 995 941 890 828
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 657 533 560 508 486 423 429 371 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 492 2 160 2 810 2 226 2 178 1 755 2 152 1 892 1 795 1 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,73% 2,35% 4,55% 7,50% 8,57% 1,07% 5,69% 5,71% 29,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,40% 40,13% 41,69% 48,26% 34,86% 33,56% 45,53% 50,64% 40,99% 27,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,86% 31,03% 39,77% 33,87% 34,79% 31,64% 43,74% 35,49% 35,20% 29,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,14% 42,34% 55,71% 50,90% 44,62% 40,23% 38,41% 34,29% 55,61% 68,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,57% 48,95% 55,39% 66,89% 42,56% 42,04% 38,46% 45,10% 61,70% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,14% 223,46% 242,86% 374,14% 182,06% 175,60% 167,69% 198,62% 291,37% 282,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...