Visa allt om Moréns Åkeri AB
Visa allt om Moréns Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 788 3 687 3 405 3 434 3 210 1 894 2 216 2 192 2 411 2 372
Övrig omsättning - - - - - 158 46 265 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 697 403 367 354 304 23 453 526 398 415
Resultat efter finansnetto 685 389 357 333 268 -17 404 442 362 373
Årets resultat 310 419 335 151 152 52 149 206 111 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 826 1 625 830 1 202 1 341 1 648 1 897 2 227 1 263 419
Omsättningstillgångar 1 833 1 348 1 527 1 143 1 052 862 980 665 848 831
Tillgångar 3 659 2 973 2 357 2 345 2 393 2 509 2 878 2 892 2 111 1 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 801 1 541 1 222 887 802 650 598 475 269 158
Obeskattade reserver 839 554 704 780 655 595 685 485 330 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 520 106 337 607 918 1 278 1 568 1 099 683
Kortfristiga skulder 451 358 324 341 329 347 316 364 413 279
Skulder och eget kapital 3 659 2 973 2 357 2 345 2 393 2 509 2 878 2 892 2 111 1 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 160 96 192 176 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 861 542 439 342 319 3 18 22 39 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 289 201 167 142 133 86 59 91 85 77
Utdelning till aktieägare 500 50 100 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 4 788 3 687 3 405 3 434 3 210 2 052 2 262 2 457 2 419 2 372
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 596 1 844 1 703 1 717 3 210 1 894 2 216 2 192 2 411 2 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 503 461 404 747 461 364 511 517 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 041 823 755 749 654 369 783 713 535 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,86% 8,28% -0,84% 6,98% 69,48% -14,53% 1,09% -9,08% 1,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,05% 13,59% 15,74% 15,31% 12,79% 0,92% 15,95% 18,26% 20,09% 33,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,56% 10,96% 10,90% 10,45% 9,53% 1,21% 20,71% 24,09% 17,59% 17,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 26,85% 35,33% 23,35% 22,52% 27,19% 29,96% 13,73% 18,04% 23,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,11% 66,37% 75,14% 62,34% 53,69% 43,38% 38,32% 28,50% 24,00% 20,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 405,32% 375,14% 469,75% 333,72% 318,24% 246,97% 308,54% 181,32% 204,12% 296,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...