Visa allt om PAN Trade Aktiebolag
Visa allt om PAN Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 937 23 489 28 961 36 498 51 659 54 838 66 187 64 129 78 828 86 522
Övrig omsättning 1 907 158 149 149 149 188 149 129 113 150
Rörelseresultat (EBIT) 1 824 689 865 1 286 2 154 3 341 3 344 3 136 3 524 3 766
Resultat efter finansnetto 1 824 694 885 1 330 2 205 3 345 3 383 3 607 3 824 3 828
Årets resultat 1 687 1 033 1 146 1 300 1 719 2 247 2 244 2 249 2 363 2 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 360 25 670 26 286 25 423 25 877 26 332 11 014 11 095 11 176 11 335
Omsättningstillgångar 3 245 7 089 6 378 7 298 7 185 6 387 20 107 17 229 14 288 13 996
Tillgångar 33 605 32 759 32 665 32 721 33 062 32 719 31 120 28 324 25 464 25 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 176 26 645 25 768 24 772 23 615 22 024 19 905 18 050 16 134 13 772
Obeskattade reserver 4 267 4 614 5 266 5 867 6 326 6 504 6 262 5 973 5 557 5 069
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 56 56 56 53 41 6 7 0 0
Kortfristiga skulder 1 161 1 444 1 576 2 027 3 067 4 150 4 948 4 293 3 773 6 491
Skulder och eget kapital 33 605 32 759 32 665 32 721 33 062 32 719 31 120 28 324 25 464 25 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 329 329 329 329 329 329 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 887 658 658 329 329 329 329 329 329 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 279 207 207 207 207 207 207 230 197 176
Utdelning till aktieägare 453 156 156 150 143 128 127 390 333 0
Omsättning 21 844 23 647 29 110 36 647 51 808 55 026 66 336 64 258 78 941 86 672
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 969 11 745 14 481 18 249 25 830 27 419 33 094 32 065 39 414 43 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 433 435 436 434 436 433 444 427 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 432 1 306 1 482 1 836 2 685 3 603 3 425 3 217 3 684 3 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,12% -18,89% -20,65% -29,35% -5,80% -17,15% 3,21% -18,65% -8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% 2,12% 2,71% 4,06% 6,67% 10,22% 10,87% 12,74% 15,02% 15,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,15% 2,95% 3,06% 3,64% 4,27% 6,10% 5,11% 5,63% 4,85% 4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,38% 10,72% 9,26% 8,47% 7,70% 9,00% 7,07% 7,23% 6,85% 6,36%
Rörelsekapital/omsättning 10,45% 24,03% 16,58% 14,44% 7,97% 4,08% 22,90% 20,17% 13,34% 8,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,75% 92,32% 91,46% 88,92% 85,53% 81,96% 78,79% 78,91% 79,07% 68,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,50% 490,93% 404,70% 360,04% 234,27% 153,90% 406,37% 401,33% 378,69% 215,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...