Visa allt om Rydell Invest AB
Visa allt om Rydell Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 4 951
Övrig omsättning - - - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) -62 -81 -74 -50 -34 -58 -129 -1 -721 98
Resultat efter finansnetto -52 823 253 303 -762 -183 836 -294 -785 37
Årets resultat -29 625 253 303 -761 -186 763 -317 90 813
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 250 7 551 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 86 96 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Tillgångar 7 337 7 647 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 151 7 430 6 880 6 627 6 324 7 212 7 523 6 881 7 287 7 287
Obeskattade reserver 108 131 0 0 0 0 0 0 0 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 86 17 20 11 620 1 769 234 104 405
Skulder och eget kapital 7 337 7 647 6 897 6 648 6 335 7 833 9 292 7 114 7 392 8 612
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 150 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 72 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 163 320
Utdelning till aktieägare 375 250 75 0 0 128 125 120 90 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 6 122 4 973
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 3 061 2 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 203 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -62 -81 -74 -50 -34 -58 -129 -1 -721 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -100,00% 23,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - -9,04% 1,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - -10,91% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - 2,87% 34,50%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - 119,05% 165,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,61% 98,50% 99,75% 99,68% 99,83% 92,07% 80,96% 96,72% 98,58% 92,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,26% 111,63% 40 570,59% 33 240,00% 57 590,91% 1 263,39% 525,27% 3 040,17% 7 107,69% 2 126,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...