Visa allt om Transportkonsulten i Kumla AB
Visa allt om Transportkonsulten i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 493 473 23 797 27 016 25 549 23 884 20 256 20 655 19 298 19 892
Övrig omsättning - - 72 53 103 86 118 198 231 131
Rörelseresultat (EBIT) 484 440 822 933 916 913 301 712 522 626
Resultat efter finansnetto 572 395 589 672 638 681 24 294 171 269
Årets resultat 572 395 589 672 638 681 24 294 171 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 40 44 53 106 142 213 266 363 320
Omsättningstillgångar 45 188 4 716 4 614 4 282 4 343 3 096 3 191 3 601 3 323
Tillgångar 45 228 4 760 4 667 4 389 4 485 3 309 3 458 3 964 3 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -575 -1 147 -1 543 -2 132 -2 803 -3 442 -4 123 -4 146 -4 441 -4 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 572 1 341 0 0 0 0 0 117 243 366
Kortfristiga skulder 48 35 6 302 6 799 7 192 7 926 7 432 7 488 8 161 7 888
Skulder och eget kapital 45 228 4 760 4 667 4 389 4 485 3 309 3 458 3 964 3 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 673 516 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 375 1 157 1 224 1 082
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 350 642 679 613
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 493 473 23 869 27 069 25 652 23 970 20 374 20 853 19 529 20 023
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - 0 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 3 376 3 443 3 216 3 315
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 237 410 438 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 484 440 830 947 952 999 367 784 598 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,23% -98,01% -11,92% 5,74% 6,97% 17,91% -1,93% 7,03% -2,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1 271,11% 192,98% 17,27% 19,99% 20,87% 20,42% 9,10% 20,62% 13,29% 17,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 116,02% 93,02% 3,45% 3,45% 3,59% 3,84% 1,49% 3,45% 2,73% 3,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 13,43% 16,90% 17,66% 18,67% 18,24% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,61% 32,35% -6,66% -8,09% -11,39% -15,00% -21,41% -20,80% -23,63% -22,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1 277,78% -503,07% -32,42% -45,68% -63,86% -76,74% -124,60% -119,90% -112,03% -126,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,75% 537,14% 74,83% 67,86% 59,54% 54,79% 41,66% 42,61% 44,12% 42,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...