Visa allt om Torstorps Åkeri AB
Visa allt om Torstorps Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 189 1 878 1 920 1 776 1 668 2 388 3 377 2 600 3 876 3 778
Övrig omsättning 93 - - 5 - 293 85 130 30 16
Rörelseresultat (EBIT) -45 -139 58 -83 -66 -22 -161 -846 -200 80
Resultat efter finansnetto -92 -191 13 -153 -132 -55 386 -797 -326 -36
Årets resultat -92 -36 13 7 3 2 386 -247 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 085 1 724 1 937 2 196 2 008 2 210 2 795 3 081 3 340 4 770
Omsättningstillgångar 276 239 199 247 498 675 365 412 364 597
Tillgångar 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703 5 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 657 749 785 772 765 762 810 424 671 669
Obeskattade reserver 0 0 155 155 315 450 507 507 1 057 1 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 132 679 692 978 966 1 212 1 068 1 673 856 1 952
Kortfristiga skulder 572 536 504 539 460 462 775 889 1 120 1 361
Skulder och eget kapital 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703 5 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 460 433 523 413 412 358 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 595 508 449 0 5 331 564 552 744 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 315 283 279 268 263 416 457 456 488 405
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 282 1 878 1 920 1 781 1 668 2 681 3 462 2 730 3 906 3 794
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 095 939 960 888 834 796 844 650 969 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 398 368 365 353 425 356 359 399 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 413 250 396 238 212 201 359 -295 516 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,56% -2,19% 8,11% 6,47% -30,15% -29,29% 29,88% -32,92% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,19% -7,08% 3,00% -3,40% -2,63% 0,31% 14,84% -18,18% -4,67% 1,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,28% -7,40% 3,33% -4,67% -3,96% 0,38% 13,89% -24,42% -4,46% 2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,52% -15,81% -15,89% -16,44% 2,28% 8,92% -12,14% -18,35% -19,50% -20,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,83% 38,14% 42,41% 36,26% 39,81% 37,91% 37,46% 22,59% 38,67% 31,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,25% 44,59% 39,48% 45,83% 108,26% 146,10% 47,10% 46,34% 32,50% 43,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...