Visa allt om Vatten- & Borrteknik i Småland Aktiebolag
Visa allt om Vatten- & Borrteknik i Småland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 18 128 20 967 15 839 14 285 14 357 18 980 15 645 12 868 6 852 10 870
Övrig omsättning 170 711 - - - - - - - 268
Rörelseresultat (EBIT) 316 2 000 499 153 -520 884 423 663 45 539
Resultat efter finansnetto 269 1 975 486 130 -584 797 377 624 47 538
Årets resultat 180 700 6 3 2 534 206 378 67 181
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 071 3 562 1 127 1 471 1 471 1 880 1 944 825 845 1 059
Omsättningstillgångar 4 720 5 667 3 366 3 492 3 544 4 868 3 479 4 415 2 293 2 796
Tillgångar 7 791 9 229 4 493 4 963 5 015 6 748 5 423 5 241 3 138 3 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 426 2 046 1 496 1 651 1 648 1 646 1 113 909 1 470 1 403
Obeskattade reserver 2 199 2 191 1 132 673 563 1 167 1 108 1 025 727 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 991 1 362 0 221 0 663 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 175 3 630 1 865 2 419 2 804 3 272 3 203 3 306 942 1 626
Skulder och eget kapital 7 791 9 229 4 493 4 963 5 015 6 748 5 423 5 241 3 138 3 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 789 419 624 320 744
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 729 2 853 2 633 2 310 2 233 1 799 1 406 764 1 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 557 1 178 1 079 1 084 1 299 1 005 921 549 918
Utdelning till aktieägare 0 800 150 160 0 0 0 3 0 0
Omsättning 18 298 21 678 15 839 14 285 14 357 18 980 15 645 12 868 6 852 11 138
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 014 2 330 1 760 1 587 1 795 2 373 2 235 1 838 1 142 1 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 611 470 425 466 555 475 425 282 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 003 2 482 842 528 -88 1 465 729 961 284 839
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,54% 32,38% 10,88% -0,50% -24,36% 21,32% 21,58% 87,80% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,09% 21,71% 11,13% 3,18% -10,35% 13,16% 7,87% 12,65% 1,53% 14,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 9,56% 3,16% 1,11% -3,61% 4,68% 2,73% 5,15% 0,70% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,33% 69,60% 74,34% 74,55% 72,77% 72,14% 64,45% 68,37% 74,10% 76,79%
Rörelsekapital/omsättning 8,52% 9,72% 9,48% 7,51% 5,15% 8,41% 1,76% 8,62% 19,72% 10,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,32% 40,69% 52,95% 43,84% 41,14% 37,14% 35,58% 31,76% 63,53% 51,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,66% 153,83% 173,67% 144,36% 126,39% 144,80% 106,56% 112,98% 243,42% 171,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...