Visa allt om Örn&company AB
Visa allt om Örn&company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 557 1 773 2 237 2 172 2 242 2 265 2 289 2 443 2 100 2 123
Övrig omsättning 74 149 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 53 57 112 1 -86 34 106 -1 1
Resultat efter finansnetto -27 53 58 112 1 -87 33 102 1 1
Årets resultat -27 42 45 88 1 -54 18 55 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 45 59 66 31 55 81 54 74 80
Omsättningstillgångar 376 399 448 519 266 265 332 482 352 406
Tillgångar 414 444 507 585 297 320 413 536 426 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 198 156 192 104 103 174 156 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 33 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 100 99 0 0 0 0 157 279
Kortfristiga skulder 143 146 251 295 193 217 205 355 169 108
Skulder och eget kapital 414 444 507 585 297 320 413 536 426 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 678 728 609 515 543 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 514 581 455 451 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 170 184 145 141 234 242 198 170 186 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80 0 0 18 0 0 0
Omsättning 1 631 1 922 2 237 2 172 2 242 2 265 2 289 2 443 2 100 2 123
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 887 1 119 1 086 1 121 1 133 1 145 1 222 1 050 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 389 305 300 457 492 408 345 367 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 67 64 144 24 -60 61 150 31 35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,18% -20,74% 2,99% -3,12% -1,02% -1,05% -6,30% 16,33% -1,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,52% 11,94% 11,24% 19,15% 0,34% -26,88% 8,23% 19,78% 0,23% 0,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,73% 2,99% 2,55% 5,16% 0,04% -3,80% 1,49% 4,34% 0,05% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,40% 63,40% 52,21% 59,35% 64,50% 64,94% 62,08% 55,10% 54,05% 47,34%
Rörelsekapital/omsättning 14,96% 14,27% 8,81% 10,31% 3,26% 2,12% 5,55% 5,20% 8,71% 14,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,30% 44,59% 30,77% 32,82% 35,02% 32,19% 48,02% 32,46% 23,71% 20,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,29% 107,53% 74,50% 87,46% 69,43% 58,99% 90,73% 83,66% 106,51% 183,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...