Visa allt om Conect Networks & Information Technology i Jönköping AB
Visa allt om Conect Networks & Information Technology i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 879 5 605 5 611 5 517 5 023 5 835 5 228 5 471 5 428 6 728
Övrig omsättning 22 57 1 3 17 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 231 182 278 -220 123 144 166 229 -167
Resultat efter finansnetto -27 218 161 247 -252 96 114 124 175 -196
Årets resultat -23 179 147 234 -207 112 126 96 107 -299
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 108 152 97 153 260 363 406 164 199
Omsättningstillgångar 1 836 1 646 1 888 1 614 1 618 1 662 1 663 1 046 1 424 1 886
Tillgångar 1 996 1 755 2 040 1 711 1 772 1 921 2 026 1 452 1 588 2 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 717 539 392 158 465 453 326 230 123
Obeskattade reserver -59 -55 -62 -76 -90 -45 -29 -16 -19 -62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 0 482 416 662 411 432 287 471 0
Kortfristiga skulder 1 345 1 092 1 081 980 1 041 1 090 1 170 854 905 2 024
Skulder och eget kapital 1 996 1 755 2 040 1 711 1 772 1 921 2 026 1 452 1 588 2 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 557 1 560 1 487 1 014 1 045
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 542 1 524 1 511 1 820 155 0 0 323 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 517 509 508 582 545 550 525 485 624
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 100 100 0 0 0
Omsättning 5 901 5 662 5 612 5 520 5 040 5 836 5 228 5 471 5 428 6 728
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 470 1 401 1 403 1 379 1 005 1 167 1 307 1 368 1 357 1 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 508 503 486 444 437 542 537 491 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 309 271 417 -32 308 314 313 301 -84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,89% -0,11% 1,70% 9,83% -13,92% 11,61% -4,44% 0,79% -19,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,55% 13,16% 8,92% 16,25% -12,42% 6,45% 7,11% 11,43% 14,42% -7,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,19% 4,12% 3,24% 5,04% -4,38% 2,13% 2,75% 3,03% 4,22% -2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,94% 54,43% 55,44% 56,91% 59,88% 54,98% 62,41% 58,67% 55,43% 46,57%
Rörelsekapital/omsättning 8,35% 9,88% 14,38% 11,49% 11,49% 9,80% 9,43% 3,51% 9,56% -2,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,44% 38,41% 24,05% 19,45% 5,17% 22,48% 21,30% 21,64% 13,62% 3,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,86% 143,96% 168,64% 155,51% 146,88% 135,14% 131,11% 109,48% 140,88% 82,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...