Visa allt om YKI, Ytkemiska Institutet AB
Visa allt om YKI, Ytkemiska Institutet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 66 275 65 525 62 781 63 756 63 914 62 664 62 709
Övrig omsättning - - 5 921 3 331 3 823 3 273 2 992 2 432 272
Rörelseresultat (EBIT) -4 -3 -194 -59 1 204 3 446 77 -2 122 202 100
Resultat efter finansnetto -4 -1 -163 49 1 266 3 363 10 -1 731 210 247
Årets resultat 0 0 -2 1 633 1 266 3 363 10 -1 731 210 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 389 6 687 10 111 15 355 14 985 15 207 11 730
Omsättningstillgångar 18 750 18 750 18 750 50 118 48 703 35 611 30 599 42 192 33 915 30 946
Tillgångar 18 750 18 750 18 750 55 506 55 390 45 722 45 954 57 177 49 123 42 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 750 18 750 18 750 18 751 17 118 15 853 12 490 12 480 14 211 14 001
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 36 755 38 272 29 870 33 465 44 698 34 912 28 675
Skulder och eget kapital 18 750 18 750 18 750 55 506 55 390 45 722 45 954 57 177 49 123 42 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 065 1 179 1 003 1 036 1 221 1 204 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 27 503 25 615 22 590 24 194 26 758 24 685 22 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 13 478 12 463 12 258 12 210 12 834 12 935 12 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 67 196 68 856 66 604 67 029 66 906 65 096 62 981
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 59 55 52 57 65 63 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 123 1 191 1 207 1 119 983 995 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 752 748 720 687 669 627 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -3 -194 2 426 6 057 9 165 4 849 2 467 4 200 2 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 1,14% 4,37% -1,53% -0,25% 1,99% -0,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 0,09% 2,37% 7,63% 0,22% -3,00% 0,60% 0,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 0,08% 2,01% 5,55% 0,16% -2,69% 0,47% 0,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 20,16% 15,92% 9,14% -4,50% -3,92% -1,59% 3,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 100,00% 33,78% 30,90% 34,67% 27,18% 21,83% 28,93% 32,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - 136,36% 127,25% 119,22% 91,44% 67,13% 54,22% 82,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...