Visa allt om Brantfeltgruppen AB
Visa allt om Brantfeltgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 862 9 249 10 087 10 448 7 344 5 541 4 656 8 481 9 723 4 581
Övrig omsättning 1 640 368 87 37 21 14 51 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 084 -1 549 521 384 342 -59 -119 -896 483 -620
Resultat efter finansnetto -2 241 -1 710 439 294 282 -98 -272 -1 277 229 803
Årets resultat -2 241 -1 677 431 292 260 -98 -272 -1 277 229 693
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 294 433 154 96 152 148 314 316 351
Omsättningstillgångar 2 760 4 261 3 808 2 640 2 408 1 384 1 209 1 458 2 033 1 763
Tillgångar 2 764 4 556 4 242 2 795 2 504 1 536 1 357 1 772 2 349 2 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 020 -779 898 757 465 205 -47 -1 056 222 -7
Obeskattade reserver 0 0 33 24 22 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 141 1 467 1 309 294 426 296 72 612 367 472
Kortfristiga skulder 4 643 3 868 2 002 1 719 1 592 1 036 1 333 2 215 1 760 1 649
Skulder och eget kapital 2 764 4 556 4 242 2 795 2 504 1 536 1 357 1 772 2 349 2 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 510 0 180 327 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 377 1 782 4 254 4 727 3 384 2 263 2 354 3 977 3 982 1 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 846 1 751 1 435 1 810 1 256 971 836 1 507 1 425 739
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 502 9 617 10 174 10 485 7 365 5 555 4 707 8 523 9 723 4 581
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 14 14 15 11 9 12 16 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 572 661 721 697 668 616 388 530 572 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 486 427 452 442 433 283 374 358 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 002 -1 414 623 422 369 -23 -106 -793 568 -579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,06% -8,31% -3,46% 42,27% 32,54% 19,01% -45,10% -12,77% 112,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -75,40% -34,00% 12,28% 13,74% 13,66% -3,78% -8,70% -50,56% 20,60% 39,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -72,82% -16,75% 5,17% 3,68% 4,66% -1,05% -2,53% -10,56% 4,98% 18,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,30% 89,18% 88,67% 88,15% 89,31% 84,48% 84,88% 78,26% 84,45% 83,82%
Rörelsekapital/omsättning -65,79% 4,25% 17,90% 8,82% 11,11% 6,28% -2,66% -8,93% 2,81% 2,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -109,26% -17,10% 21,78% 27,72% 19,22% 13,35% -3,46% -59,59% 9,45% -0,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,44% 93,74% 158,64% 126,12% 128,27% 104,44% 72,17% 57,88% 104,55% 99,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...