Visa allt om Oldes Krog AB
Visa allt om Oldes Krog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 807 5 557 5 620 5 921 5 371 4 657 4 511 4 357 3 978 3 561
Övrig omsättning 23 - - 16 - 6 - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 154 22 217 422 185 -30 113 -72 -16 13
Resultat efter finansnetto 146 12 204 408 164 -33 113 -76 -23 8
Årets resultat 107 1 153 290 112 -33 93 -76 -24 12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 524 659 797 815 740 740 61 90 125 174
Omsättningstillgångar 500 379 384 473 286 189 487 310 391 259
Tillgångar 1 024 1 039 1 181 1 288 1 025 928 548 400 515 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 441 354 402 349 179 67 104 10 86 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 685 778 939 846 779 444 390 429 323
Skulder och eget kapital 1 024 1 039 1 181 1 288 1 025 928 548 400 515 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 319 306 276 253 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 588 1 661 1 641 1 664 1 423 991 879 910 805 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 609 591 579 598 565 544 428 392 368 328
Utdelning till aktieägare 60 20 50 100 0 0 4 0 0 0
Omsättning 5 830 5 557 5 620 5 937 5 371 4 663 4 511 4 357 3 978 3 587
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 111 1 124 1 184 1 074 931 902 871 796 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 457 445 453 399 373 325 323 289 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 290 159 345 529 290 8 142 -24 63 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% -1,12% -5,08% 10,24% 15,33% 3,24% 3,53% 9,53% 11,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,04% 2,21% 18,46% 32,76% 18,05% -3,23% 20,62% -18,00% -3,11% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,65% 0,41% 3,88% 7,13% 3,44% -0,64% 2,50% -1,65% -0,40% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,19% 59,01% 60,43% 59,70% 56,51% 56,11% 54,62% 52,08% 52,99% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning -1,43% -5,51% -7,01% -7,87% -10,43% -12,67% 0,95% -1,84% -0,96% -1,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,07% 34,07% 34,04% 27,10% 17,46% 7,22% 18,98% 2,50% 16,70% 25,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,10% 45,84% 41,90% 43,98% 26,71% 16,94% 97,52% 66,67% 80,65% 69,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...