Visa allt om Visuell Partner HGN AB
Visa allt om Visuell Partner HGN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 28 143 27 536 26 882 23 928 20 845 21 080 15 089 10 312 10 032 7 541
Övrig omsättning 85 - 38 40 100 1 2 - 10 20
Rörelseresultat (EBIT) 451 492 404 -243 203 640 627 98 513 4
Resultat efter finansnetto 465 459 396 -254 194 647 677 98 461 96
Årets resultat 338 329 291 -15 166 304 587 101 217 136
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 623 789 922 596 719 342 133 183 253 234
Omsättningstillgångar 5 857 5 791 4 973 4 568 4 625 4 267 3 786 2 190 2 695 2 340
Tillgångar 6 480 6 580 5 896 5 164 5 344 4 609 3 919 2 373 2 948 2 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 982 1 894 1 665 1 374 1 488 1 473 1 369 782 782 604
Obeskattade reserver 150 150 150 150 427 493 313 435 480 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 77 333 452 238 361 40 0 0 0 18
Kortfristiga skulder 4 272 4 204 3 629 3 402 3 068 2 603 2 237 1 156 1 687 1 583
Skulder och eget kapital 6 480 6 580 5 896 5 164 5 344 4 609 3 919 2 373 2 948 2 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 779 815 658 997 413
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 061 5 648 5 199 5 354 4 312 3 077 2 184 1 429 1 142 1 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 626 2 223 2 133 2 258 1 827 1 676 1 362 1 137 995 822
Utdelning till aktieägare 150 250 100 0 0 0 200 0 100 40
Omsättning 28 228 27 536 26 920 23 968 20 945 21 081 15 091 10 312 10 042 7 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 12 14 11 11 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 010 1 967 2 240 1 709 1 895 1 916 1 886 1 719 1 672 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 582 623 555 567 527 583 563 545 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 805 832 723 -53 406 725 694 226 673 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,20% 2,43% 12,35% 14,79% -1,11% 39,70% 46,32% 2,79% 33,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,56% 7,49% 7,21% -4,45% 4,15% 14,17% 17,48% 4,47% 18,25% 4,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,74% 1,79% 1,58% -0,96% 1,07% 3,10% 4,54% 1,03% 5,36% 1,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,25% 44,53% 42,78% 45,31% 44,86% 45,87% 47,61% 52,85% 56,18% 51,07%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% 5,76% 5,00% 4,87% 7,47% 7,89% 10,27% 10,03% 10,05% 10,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,39% 30,56% 30,22% 28,75% 33,73% 39,84% 40,82% 46,15% 38,25% 33,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,20% 124,12% 123,01% 117,61% 135,92% 151,56% 146,94% 146,71% 120,57% 104,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...