Visa allt om Limhamns Veterinärklinik AB
Visa allt om Limhamns Veterinärklinik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 715 2 084 2 040 1 884 1 945 2 067 2 129 2 061 1 879 1 620
Övrig omsättning 24 43 - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -56 180 -36 -40 76 211 202 52 -48
Resultat efter finansnetto -41 -80 151 -56 -55 53 200 200 18 -66
Årets resultat -35 3 75 0 -2 58 105 121 38 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 233 293 103 125 115 141 199 145 223
Omsättningstillgångar 233 345 409 313 346 481 483 346 328 274
Tillgångar 340 578 702 415 471 596 624 545 474 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 252 248 173 173 225 258 242 186 148
Obeskattade reserver 0 5 90 36 95 148 173 121 81 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 144 200 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 76 178 164 206 203 223 193 182 206 218
Skulder och eget kapital 340 578 702 415 471 596 624 545 474 497
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 484 463 463 427 424 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 907 755 791 311 302 294 284 263 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 295 239 289 303 331 305 288 289 261
Utdelning till aktieägare 0 40 0 0 0 50 90 90 65 0
Omsättning 1 739 2 127 2 040 1 884 1 945 2 067 2 130 2 061 1 879 1 620
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 858 695 680 942 973 1 034 1 065 1 031 940 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 397 331 544 552 552 538 503 491 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 4 243 -14 -19 102 257 244 121 23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,71% 2,16% 8,28% -3,14% -5,90% -2,91% 3,30% 9,69% 15,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,88% -9,69% 25,64% -8,67% -7,64% 12,92% 35,26% 40,18% 11,39% -9,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,17% -2,69% 8,82% -1,91% -1,85% 3,73% 10,33% 10,63% 2,87% -2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,09% 74,76% 74,31% 73,94% 73,78% 75,52% 76,47% 75,50% 72,65% 72,90%
Rörelsekapital/omsättning 9,15% 8,01% 12,01% 5,68% 7,35% 12,48% 13,62% 7,96% 6,49% 3,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,76% 44,27% 45,33% 48,45% 51,60% 56,05% 61,78% 60,77% 51,54% 47,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,84% 144,38% 184,76% 116,50% 133,50% 173,99% 190,16% 155,49% 133,50% 99,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...