Visa allt om Björkstens Fastigheter AB
Visa allt om Björkstens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 709 1 470 1 450 1 476 2 044 2 041 1 223 3 614 3 326 2 464
Övrig omsättning - - - - - - 1 4 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 223 257 257 415 515 -125 -549 561 291 457
Resultat efter finansnetto 16 7 -42 20 12 -499 -723 456 199 382
Årets resultat 11 7 -31 0 2 -181 -743 115 138 226
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 099 9 286 9 472 9 658 9 829 9 572 10 932 2 650 2 797 2 362
Omsättningstillgångar 541 306 469 523 405 183 114 735 564 571
Tillgångar 9 640 9 592 9 941 10 181 10 234 9 755 11 046 3 385 3 361 2 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 366 359 390 391 589 380 423 408 470
Obeskattade reserver 0 0 0 11 0 0 470 535 250 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 590 6 574 6 574 6 500 6 540 6 449 7 827 1 506 1 723 1 425
Kortfristiga skulder 2 674 2 651 3 007 3 280 3 303 2 717 2 370 921 980 789
Skulder och eget kapital 9 640 9 592 9 941 10 181 10 234 9 755 11 046 3 385 3 361 2 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 311 174 521 754 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 180 70 70 210 223 90 827 548 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 90 70 22 16 69 200 126 599 564 297
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 200 0 200 100 200
Omsättning 1 709 1 470 1 450 1 476 2 044 2 041 1 224 3 618 3 346 2 464
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 3 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 709 1 470 1 450 1 476 1 022 680 612 904 832 821
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 369 256 109 118 164 257 245 493 474 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 409 443 443 600 701 148 -287 751 484 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,26% 1,38% -1,76% -27,79% 0,15% 66,88% -66,16% 8,66% 34,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,31% 2,68% 2,59% 4,11% 5,03% -0,49% -4,96% 16,78% 8,96% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,05% 17,48% 17,72% 28,32% 25,20% -2,35% -44,81% 15,72% 9,05% 18,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,59% 89,48% 92,85% 86,10% 99,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -124,81% -159,52% -175,03% -186,79% -141,78% -124,15% -184,46% -5,15% -12,51% -8,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,91% 3,82% 3,61% 3,91% 3,82% 6,04% 6,58% 23,88% 17,49% 22,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,23% 11,54% 15,60% 15,95% 12,26% 5,23% 4,81% 79,80% 57,55% 72,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...