Visa allt om AMBI Städvård AB
Visa allt om AMBI Städvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 649 2 463 2 186 1 983 2 097 2 159 1 575 813 705 568
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 -10 258 348 262 239 137 121 152 99
Resultat efter finansnetto 235 -8 258 351 274 239 138 122 153 99
Årets resultat 135 67 237 192 209 174 101 93 92 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 322 132 123 135 149 165 107 108 111
Omsättningstillgångar 668 796 849 915 739 656 503 406 358 310
Tillgångar 984 1 118 981 1 037 875 805 668 512 466 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 510 603 507 415 331 256 255 263 271
Obeskattade reserver 60 0 94 138 51 63 61 61 70 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 5 5 5 0
Kortfristiga skulder 429 608 284 392 409 407 346 191 129 105
Skulder och eget kapital 984 1 118 981 1 037 875 805 668 512 466 420
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 656 1 699 1 328 1 055 1 189 1 246 893 385 300 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 521 545 366 334 377 401 288 143 99 68
Utdelning till aktieägare 150 150 160 140 100 100 100 100 100 100
Omsättning 2 649 2 463 2 186 1 983 2 097 2 159 1 575 813 705 568
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 8 8 12 12 8 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 221 205 273 248 175 180 197 271 235 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 181 187 214 177 136 142 149 182 138 164
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 244 -1 278 362 276 255 150 123 155 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,55% 12,67% 10,24% -5,44% -2,87% 37,08% 93,73% 15,32% 24,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,19% -0,72% 26,71% 34,04% 31,54% 29,69% 20,66% 23,83% 32,83% 23,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,98% -0,32% 11,99% 17,80% 13,16% 11,07% 8,76% 15,01% 21,70% 17,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,89% 99,43% 99,22% 98,94% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,02% 7,63% 25,85% 26,37% 15,74% 11,53% 9,97% 26,45% 32,48% 36,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,16% 45,62% 68,94% 58,70% 51,72% 46,89% 45,05% 58,38% 67,25% 72,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,71% 130,92% 298,94% 233,42% 180,68% 161,18% 145,38% 212,57% 277,52% 295,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...