Visa allt om Wise Naturkosmetik AB
Visa allt om Wise Naturkosmetik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 881 2 139 2 387 2 647 2 645 2 166 2 901 1 181 1 238 1 357
Övrig omsättning - - - - - 16 17 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 107 121 72 77 162 -161 317 -413 -63 -76
Resultat efter finansnetto 50 50 -9 24 110 -217 220 -494 -151 -127
Årets resultat 50 50 -9 24 110 -217 220 -494 -151 -120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 135 271 342 8 8 18 47 66 87
Omsättningstillgångar 1 490 1 545 1 507 1 549 1 130 1 108 1 062 665 1 214 1 409
Tillgångar 1 608 1 680 1 778 1 891 1 139 1 117 1 080 712 1 280 1 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 531 636 546 522 412 531 -400 95 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 131 507 351 344 407 65 818 880 872
Kortfristiga skulder 884 971 636 996 274 299 484 294 305 297
Skulder och eget kapital 1 608 1 680 1 778 1 891 1 139 1 117 1 080 712 1 280 1 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 97 275 267 243 261 435 202 88 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 365 369 232 299 309 243 86 59 272 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 133 133 156 192 182 165 162 84 108 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 881 2 139 2 387 2 647 2 645 2 182 2 918 1 181 1 239 1 357
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 881 1 070 1 194 1 324 1 323 1 083 1 451 591 619 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 363 365 401 366 347 356 157 215 136
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 150 143 99 162 -152 336 -394 -42 -54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,06% -10,39% -9,82% 0,08% 22,11% -25,34% 145,64% -4,60% -8,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% 7,26% 4,11% 4,12% 14,31% -14,41% 29,35% -58,01% -4,92% -5,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,69% 5,70% 3,06% 2,95% 6,16% -7,43% 10,93% -34,97% -5,09% -5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,99% 74,47% 64,68% 69,93% 71,12% 67,77% 64,50% 17,10% 69,79% 73,99%
Rörelsekapital/omsättning 32,22% 26,83% 36,49% 20,89% 32,36% 37,35% 19,92% 31,41% 73,42% 81,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,07% 31,61% 35,77% 28,87% 45,83% 36,88% 49,17% -56,18% 7,42% 21,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,43% 22,45% 41,19% 38,25% 63,14% 111,04% 76,86% 68,71% 41,97% 70,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...