Visa allt om KBAYASHI Aktiebolag
Visa allt om KBAYASHI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 2 062 2 198 1 600 1 492 1 094 1 018 106 76 986 1 213
Övrig omsättning - 104 - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 122 198 66 198 -16 -29 -36 -3 -642
Resultat efter finansnetto -13 122 196 56 200 -21 -29 -36 -3 -641
Årets resultat -13 90 139 27 150 -21 -29 -36 -3 -462
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 8 11 14 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 607 657 1 272 654 472 246 399 97 301 1 379
Tillgångar 612 665 1 283 668 472 246 399 97 301 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 391 348 208 181 31 52 82 118 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 274 936 316 292 215 347 15 183 1 258
Skulder och eget kapital 612 665 1 283 668 472 246 399 97 301 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 258 365 78 78 65 55 5 0 5 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 74 103 10 12 20 18 1 0 1 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 062 2 302 1 600 1 492 1 094 1 021 106 76 986 1 213
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 687 733 1 600 1 492 1 094 1 018 106 - 986 1 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 111 158 89 90 86 72 6 - 7 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 125 201 67 198 -16 -29 -36 -3 -642
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,19% 37,38% 7,24% 36,38% 7,47% 860,38% - -92,29% -18,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,12% 18,35% 15,43% 9,88% 42,37% -6,50% -7,27% -37,11% -1,00% -46,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,63% 5,55% 12,38% 4,42% 18,28% -1,57% -27,36% -47,37% -0,30% -52,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,61% 30,48% 32,44% 25,27% 45,34% 25,64% 12,26% 100,00% 12,27% 35,37%
Rörelsekapital/omsättning 18,09% 17,42% 21,00% 22,65% 16,45% 3,05% 49,06% 107,89% 11,97% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,76% 58,80% 27,12% 31,14% 38,35% 12,60% 13,03% 84,54% 39,20% 8,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,39% 36,13% 67,84% -19,62% 21,23% 77,67% 32,85% 646,67% 164,48% 49,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...