Visa allt om Fastighetsbyrån Östra Norrbotten AB
Visa allt om Fastighetsbyrån Östra Norrbotten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 489 491 436 502 608 454 217 451 1 845 2 444
Övrig omsättning - - - - - - - 516 - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 54 43 81 202 19 12 369 -52 387
Resultat efter finansnetto 94 28 5 47 148 -16 -3 374 -39 394
Årets resultat 69 22 4 48 82 13 36 271 11 278
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 957 1 974 1 959 1 974 1 963 1 925 1 732 90 34 56
Omsättningstillgångar 56 69 47 13 119 76 484 849 1 133 1 985
Tillgångar 2 012 2 043 2 006 1 987 2 082 2 001 2 216 939 1 167 2 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 560 558 593 595 523 569 654 533 671
Obeskattade reserver 59 54 54 54 54 18 53 115 115 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 233 1 293 1 277 1 200 1 219 1 306 1 358 12 34 21
Kortfristiga skulder 121 136 117 140 213 153 235 159 486 1 180
Skulder och eget kapital 2 012 2 043 2 006 1 987 2 082 2 001 2 216 939 1 167 2 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 22 0 20 20 15 45 0 292 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 212 425 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 2 0 4 4 29 43 158 589 590
Utdelning till aktieägare 200 30 20 40 50 10 0 120 150 150
Omsättning 489 491 436 502 608 454 217 967 1 845 2 444
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 502 608 454 217 451 615 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 28 59 51 99 310 392 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 86 70 108 229 46 22 369 -30 419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,41% 12,61% -13,15% -17,43% 33,92% 109,22% -51,88% -75,56% -24,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,72% 2,64% 2,14% 4,08% 9,75% 1,40% 0,54% 40,26% -3,08% 19,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,52% 11,00% 9,86% 16,14% 33,39% 6,17% 5,53% 83,81% -1,95% 16,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,29% -13,65% -16,06% -25,30% -15,46% -16,96% 114,75% 152,99% 35,07% 32,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,06% 29,47% 29,92% 31,85% 30,49% 26,80% 27,44% 78,47% 52,77% 38,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,28% 50,74% 40,17% 9,29% 55,87% 49,67% 205,96% 533,96% 233,13% 168,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...