Visa allt om Källna Schakt och Transport AB
Visa allt om Källna Schakt och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 231 1 212 3 375 4 443 4 949 3 674 3 221 3 279 3 027 3 956
Övrig omsättning 92 1 797 - - 35 - - - 468 -
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 371 141 48 111 903 -59 -55 510 517
Resultat efter finansnetto 2 154 2 887 1 172 72 150 1 262 23 -192 4 304 515
Årets resultat 2 194 1 804 1 134 52 106 927 16 -206 4 116 369
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 503 8 821 5 831 5 984 6 032 3 524 7 200 6 019 6 150 2 534
Omsättningstillgångar 3 784 1 965 3 020 2 255 2 027 5 531 1 813 1 347 1 063 1 136
Tillgångar 12 287 10 786 8 851 8 239 8 059 9 056 9 013 7 366 7 213 3 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 064 9 369 7 565 6 431 6 379 6 273 5 347 5 330 5 537 1 421
Obeskattade reserver 901 996 1 026 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 101 0 0 1 014 0 1 126 1 772 0 0 197
Kortfristiga skulder 222 420 260 793 1 680 1 657 1 895 2 036 1 677 2 053
Skulder och eget kapital 12 287 10 786 8 851 8 239 8 059 9 056 9 013 7 366 7 213 3 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 143 - 0 316 276 253 276 253 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 71 0 54 795 477 274 765 796 596 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 0 19 274 249 209 434 339 274 313
Utdelning till aktieägare 170 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 323 3 009 3 375 4 443 4 984 3 674 3 221 3 279 3 495 3 956
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 2 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 212 3 375 2 222 2 475 1 837 805 820 1 009 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 141 73 563 569 404 363 354 404 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 470 1 781 858 734 688 1 433 476 187 713 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,57% -64,09% -24,04% -10,22% 34,70% 14,06% -1,77% 8,33% -23,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,53% 26,76% 13,24% 0,90% 1,95% 14,34% 0,31% 0,52% 59,77% 14,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 174,98% 238,12% 34,73% 1,67% 3,17% 35,36% 0,87% 1,16% 142,42% 13,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,76% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 289,36% 127,48% 81,78% 32,91% 7,01% 105,44% -2,55% -21,01% -20,28% -23,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,63% 94,07% 94,51% 78,06% 79,15% 69,27% 59,33% 72,36% 76,76% 38,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 704,50% 467,86% 1 161,54% 284,36% 120,65% 333,80% 95,67% 66,16% 63,39% 55,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...