Visa allt om KEBCO-Kebab Company AB
Visa allt om KEBCO-Kebab Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 597 69 012 74 025 65 457 58 723 53 218 49 463 46 310 44 863 45 320
Övrig omsättning 9 382 3 071 - - - 382 456 76 128 161
Rörelseresultat (EBIT) 8 260 4 382 6 424 2 344 2 646 5 995 1 024 -2 598 385 2 162
Resultat efter finansnetto 8 086 4 189 6 303 1 956 2 346 5 728 536 -3 096 223 2 042
Årets resultat 4 725 2 457 3 636 1 034 1 254 3 490 536 -1 441 71 1 087
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 284 8 857 8 139 6 265 7 870 8 715 8 745 9 857 8 963 7 445
Omsättningstillgångar 21 793 17 819 15 942 11 848 10 599 8 396 5 728 5 117 5 063 3 892
Tillgångar 29 077 26 675 24 081 18 113 18 470 17 111 14 474 14 974 14 026 11 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 816 12 692 11 234 8 598 7 564 6 310 2 820 2 284 3 725 3 654
Obeskattade reserver 6 965 4 965 3 965 2 365 1 850 1 250 0 0 1 655 1 575
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 334 1 450 496 662 3 143 3 804 4 984 5 951 2 007 2 618
Kortfristiga skulder 4 962 7 569 8 386 6 488 5 913 5 747 6 669 6 739 6 639 3 491
Skulder och eget kapital 29 077 26 675 24 081 18 113 18 470 17 111 14 474 14 974 14 026 11 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 480 698 287 353 290 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 009 5 810 5 593 6 437 6 718 4 776 3 963 5 213 4 717 4 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 058 2 379 2 424 2 369 2 220 2 131 1 819 2 384 2 217 1 992
Utdelning till aktieägare 600 600 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 979 72 083 74 025 65 457 58 723 53 600 49 919 46 386 44 991 45 481
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 16 16 18 19 19 19 17 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 509 4 313 4 627 3 637 3 091 2 801 2 603 2 724 2 361 2 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 514 503 491 497 398 326 457 387 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 946 6 850 8 570 4 407 5 038 8 593 3 708 148 2 694 4 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,75% -6,77% 13,09% 11,47% 10,34% 7,59% 6,81% 3,23% -1,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,42% 16,44% 26,71% 12,97% 14,35% 35,04% 7,11% -17,25% 2,77% 19,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,54% 6,36% 8,69% 3,59% 4,51% 11,26% 2,08% -5,58% 0,86% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,32% 31,96% 35,54% 33,85% 38,69% 42,78% 32,18% 30,40% 36,60% 37,60%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 14,85% 10,21% 8,19% 7,98% 4,98% -1,90% -3,50% -3,51% 0,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,52% 62,10% 59,49% 57,09% 48,33% 42,26% 19,48% 15,25% 35,05% 42,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 386,44% 194,23% 155,15% 135,54% 143,40% 110,75% 53,67% 52,68% 52,31% 69,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...