Visa allt om Malmö Industrivakter AB
Visa allt om Malmö Industrivakter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 673 6 828 8 446 8 887 7 177 4 263 5 541 6 103 6 664 8 169
Övrig omsättning 17 55 - 1 48 - 18 108 - 71
Rörelseresultat (EBIT) -1 076 -26 -258 -670 -91 -219 124 -194 -188 606
Resultat efter finansnetto -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 219 -248 -177 611
Årets resultat -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 200 -175 -10 489
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 27 100 153 45 45 45 57 57 73
Omsättningstillgångar 236 1 365 2 496 2 825 3 175 1 896 2 011 2 415 2 625 3 259
Tillgångar 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681 3 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 210 130 141 226 868 955 1 166 966 1 141 1 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 73 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 446 1 262 2 455 2 752 2 352 986 890 1 506 1 468 1 941
Skulder och eget kapital 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681 3 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 023 1 192 1 199 1 189 1 458 1 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 351 3 019 4 501 4 766 2 478 956 1 561 2 047 1 968 3 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 806 798 1 339 1 559 1 194 897 1 068 1 488 1 454 1 648
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 690 6 883 8 446 8 888 7 225 4 263 5 559 6 211 6 664 8 240
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 15 17 15 10 9 11 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 953 759 563 523 478 426 616 555 392 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 424 400 383 332 306 429 432 291 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 069 -4 -230 -656 -91 -219 131 -189 -172 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,27% -19,16% -4,96% 23,83% 68,36% -23,06% -9,21% -8,42% -18,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -455,93% -1,65% -10,94% -21,56% -2,70% -10,92% 10,65% -7,12% -6,53% 18,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,12% -0,34% -3,36% -7,22% -1,21% -4,97% 3,95% -2,88% -2,63% 7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,13% 1,51% 0,49% 0,82% 11,47% 21,35% 20,23% 14,89% 17,36% 16,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -512,71% 9,34% 5,43% 7,59% 26,96% 49,20% 56,71% 39,08% 44,52% 39,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,32% 108,16% 101,67% 102,65% 134,99% 192,29% 225,96% 160,36% 178,81% 167,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...