Visa allt om Fotograf Joakim Bergström AB
Visa allt om Fotograf Joakim Bergström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 028 2 336 2 365 2 102 2 252 2 162 1 740 2 255 2 229 1 826
Övrig omsättning 545 234 135 176 151 2 5 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 388 820 715 646 801 920 323 1 005 884 69
Resultat efter finansnetto 337 785 678 626 797 917 323 963 830 3
Årets resultat 66 293 442 275 410 434 114 415 441 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 049 5 830 5 788 5 301 3 134 3 097 3 155 3 050 932 774
Omsättningstillgångar 1 848 1 768 1 477 937 1 533 1 466 1 190 1 324 1 186 1 168
Tillgångar 7 898 7 598 7 265 6 238 4 666 4 563 4 344 4 374 2 118 1 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 231 2 315 2 162 1 860 1 716 1 506 1 222 1 208 883 532
Obeskattade reserver 813 825 925 1 025 885 775 585 525 333 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 953 2 953 2 953 2 953 1 590 1 840 2 090 2 090 640 640
Kortfristiga skulder 1 900 1 505 1 225 400 476 442 448 551 263 644
Skulder och eget kapital 7 898 7 598 7 265 6 238 4 666 4 563 4 344 4 374 2 118 1 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 388 205 487 292 257 403 274 189 219 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 61 45 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 175 98 181 120 109 154 116 85 96 116
Utdelning till aktieägare 0 150 140 140 130 200 150 100 90 90
Omsättning 2 573 2 570 2 500 2 278 2 403 2 164 1 745 2 279 2 229 1 826
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 028 2 336 2 365 2 102 2 252 2 162 1 740 2 255 2 229 1 826
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 343 733 427 356 592 414 282 310 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 619 1 073 1 003 903 995 1 086 532 1 151 1 011 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,18% -1,23% 12,51% -6,66% 4,16% 24,25% -22,84% 1,17% 22,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,94% 11,35% 10,49% 11,35% 18,56% 21,76% 9,21% 25,40% 42,49% 3,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,23% 36,90% 32,22% 33,68% 38,45% 45,93% 22,99% 49,27% 40,38% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,50% 92,25% 97,72% 96,53% 92,58% 99,81% 98,05% 97,92% 99,19% 96,11%
Rörelsekapital/omsättning -2,56% 11,26% 10,66% 25,55% 46,94% 47,36% 42,64% 34,28% 41,41% 28,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,28% 38,94% 39,69% 41,93% 50,76% 45,52% 38,06% 36,26% 53,01% 32,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,26% 117,48% 120,57% 234,25% 322,06% 331,67% 265,62% 240,29% 450,95% 181,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...