Visa allt om Alteco AB
Visa allt om Alteco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 352 42 256 42 312 38 437 37 471 32 024 25 263 23 585 19 212 17 110
Övrig omsättning 1 833 183 13 91 81 28 13 10 149 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 564 3 434 4 231 3 513 3 776 3 195 2 303 2 354 1 442 1 656
Resultat efter finansnetto 5 788 3 344 4 534 3 581 3 505 3 407 2 374 2 068 1 461 1 631
Årets resultat 8 456 2 167 2 626 2 512 3 044 2 135 1 506 1 251 1 025 1 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 10 097 5 794 4 664 3 896 3 167 4 033 4 152 3 111 3 313
Omsättningstillgångar 23 819 13 084 15 871 14 463 13 628 11 340 7 431 8 067 7 673 6 241
Tillgångar 24 763 23 181 21 665 19 127 17 524 14 506 11 464 12 220 10 784 9 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 483 12 026 11 359 8 733 7 721 7 677 5 542 7 036 6 295 5 030
Obeskattade reserver 0 5 110 4 581 3 420 2 807 2 585 2 166 1 880 1 532 1 633
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 281 6 044 5 724 6 973 6 995 4 245 3 757 3 304 2 957 2 617
Skulder och eget kapital 24 763 23 181 21 665 19 127 17 524 14 506 11 464 12 220 10 784 9 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 959 969 986 1 160 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 893 12 596 12 430 11 592 12 191 9 479 7 260 6 999 5 782 5 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 379 - 362 - 0
Sociala kostnader 6 481 5 964 5 458 5 192 5 224 4 719 3 536 3 508 3 105 2 903
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 500 0 0 0 0 3 000 0 0
Omsättning 47 185 42 439 42 325 38 528 37 552 32 052 25 276 23 595 19 361 17 110
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 29 26 26 25 23 20 19 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 1 457 1 627 1 478 1 499 1 392 1 263 1 241 1 067 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 711 730 690 748 697 613 637 589 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 822 3 730 4 594 3 833 4 056 3 438 2 618 2 657 1 741 2 016
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,33% -0,13% 10,08% 2,58% 17,01% 26,76% 7,11% 22,76% 12,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,37% 15,01% 20,93% 18,72% 21,71% 23,49% 20,71% 19,52% 13,55% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,76% 8,24% 10,72% 9,32% 10,15% 10,64% 9,40% 10,11% 7,60% 9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,47% 16,66% 23,98% 19,49% 17,70% 22,16% 14,54% 20,20% 24,55% 21,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,60% 69,07% 68,92% 58,84% 55,86% 66,06% 62,27% 68,65% 68,60% 64,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,14% 216,48% 236,06% 207,07% 194,82% 267,14% 197,58% 244,16% 253,13% 221,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...