Visa allt om MURALP Restaurang AB
Visa allt om MURALP Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 219 1 879 1 508 1 433 2 239 0 0
Övrig omsättning 1 - - - 96 - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -6 -170 -304 -651 -512 -583 32 -6 -22
Resultat efter finansnetto 1 -6 -170 -305 -652 -512 -597 33 -5 -22
Årets resultat 1 -6 -170 -305 -652 -212 -1 25 -6 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 485 436 303 360 450 450 450
Omsättningstillgångar 2 2 8 69 475 566 469 275 316 44
Tillgångar 2 2 8 554 911 868 829 725 766 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -212 -213 -207 -37 267 255 467 468 442 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40
Kortfristiga skulder 214 215 215 591 643 574 323 217 284 6
Skulder och eget kapital 2 2 8 554 911 868 829 725 766 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 92 123 85 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 35 716 459 413 480 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 11 218 128 109 152 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 0 219 1 975 1 508 1 435 2 239 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 3 3 3 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 219 626 503 478 746 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 46 311 226 217 239 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 -6 -170 -101 -512 -414 -493 32 -6 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -88,34% 24,60% 5,23% -36,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -54,87% -71,46% -58,99% -70,33% 4,41% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -138,81% -34,65% -33,95% -40,68% 1,43% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 88,13% 54,39% 57,56% 52,69% 58,24% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - -238,36% -8,94% -0,53% 10,19% 2,59% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -10 600,00% -10 650,00% -2 587,50% -6,68% 29,31% 29,38% 56,33% 64,55% 57,70% 90,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,93% 0,93% 3,72% 11,68% 73,87% 98,61% 145,20% 126,73% 111,27% 733,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...