Visa allt om Netterberg o Co AB
Visa allt om Netterberg o Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 303 3 988 3 637 2 520 2 530 2 755 2 212 799 991 789
Övrig omsättning - 1 1 - - - 49 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -201 616 45 179 -42 6 -38 -262 95 60
Resultat efter finansnetto -194 600 40 175 -40 6 -37 -258 97 61
Årets resultat -34 327 17 157 -40 6 -37 -258 97 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 578 11 0 0 0 0 5 8 12
Omsättningstillgångar 2 589 2 435 2 263 2 134 2 008 1 924 1 998 994 604 556
Tillgångar 2 653 3 012 2 274 2 134 2 008 1 924 1 998 999 612 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 559 231 215 58 98 92 129 238 141
Obeskattade reserver 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 996 1 557 1 151 1 557 1 631 1 233 1 477 502 195 229
Kortfristiga skulder 1 131 733 891 362 320 593 430 368 180 198
Skulder och eget kapital 2 653 3 012 2 274 2 134 2 008 1 924 1 998 999 612 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 60 60 384 60 60 60 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 60 60 0 0 6 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 47 59 85 81 69 122 19 19 18 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 303 3 989 3 638 2 520 2 530 2 755 2 261 799 991 789
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 303 3 988 3 637 2 520 2 530 2 755 2 212 799 991 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 131 133 160 153 145 531 86 89 95 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -187 618 45 179 -42 6 -33 -259 99 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,18% 9,65% 44,33% -0,40% -8,17% 24,55% 176,85% -19,37% 25,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,05% 20,48% 1,98% 8,39% -1,94% 0,31% -1,85% -25,83% 15,85% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,66% 15,47% 1,24% 7,10% -1,54% 0,22% -1,67% -32,29% 9,79% 7,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,01% 36,91% 26,04% 39,17% 30,32% 36,84% 22,69% 64,71% 58,02% 58,68%
Rörelsekapital/omsättning 44,14% 42,68% 37,72% 70,32% 66,72% 48,31% 70,89% 78,35% 42,79% 45,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,79% 22,81% 10,16% 10,07% 2,89% 5,09% 4,60% 12,91% 38,89% 24,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,86% 143,11% 160,16% 303,87% 452,81% 179,76% 243,72% 144,29% 335,56% 231,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...