Visa allt om Lena Mangell Life & Career Aktiebolag
Visa allt om Lena Mangell Life & Career Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 330 1 302 1 635 1 960 1 626 1 896 2 058 2 074 2 086 2 381
Övrig omsättning - - 1 - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -111 173 68 304 24 167 219 233 42 50
Resultat efter finansnetto -112 172 68 304 25 164 216 239 69 52
Årets resultat 4 128 43 147 52 112 151 165 40 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 10 24 47 126 118
Omsättningstillgångar 630 733 665 762 686 749 849 787 484 557
Tillgångar 630 733 665 762 689 759 873 834 610 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 392 264 356 208 306 314 333 259 308
Obeskattade reserver 0 127 127 127 40 101 101 101 101 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 258 214 273 279 440 351 458 401 250 266
Skulder och eget kapital 630 733 665 762 689 759 873 834 610 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 420 - 420 459 420 418 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 382 238 344 0 423 0 3 6 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 116 157 183 187 195 205 200 249 292
Utdelning till aktieägare 0 25 0 135 0 150 120 120 91 89
Omsättning 1 330 1 302 1 636 1 960 1 626 1 896 2 063 2 074 2 086 2 381
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 330 1 302 1 635 1 960 1 626 1 896 2 058 2 074 2 086 2 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 414 619 766 671 755 729 773 720 969
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 173 68 306 31 181 242 258 66 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,15% -20,37% -16,58% 20,54% -14,24% -7,87% -0,77% -0,58% -12,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,62% 23,74% 10,38% 40,03% 3,77% 22,00% 25,09% 28,66% 11,64% 7,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,35% 13,36% 4,22% 15,56% 1,60% 8,81% 10,64% 11,52% 3,40% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,68% 93,09% 90,46% 93,78% 91,57% 94,94% 94,07% 92,82% 88,93% 91,81%
Rörelsekapital/omsättning 27,97% 39,86% 23,98% 24,64% 15,13% 20,99% 19,00% 18,61% 11,22% 12,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,89% 66,99% 54,60% 59,00% 34,47% 50,12% 44,49% 48,65% 54,38% 56,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,19% 342,52% 243,59% 273,12% 155,91% 213,39% 185,37% 196,26% 193,60% 209,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...