Visa allt om Lyckeby Stormarknad AB
Visa allt om Lyckeby Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 352 661 328 484 318 622 304 472 298 444 299 837 288 979 279 611 277 944 267 345
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 502 13 226 11 382 8 883 9 301 8 847 4 622 2 283 8 455 6 104
Resultat efter finansnetto 18 498 13 272 11 491 9 142 9 638 8 908 4 582 2 704 8 859 6 329
Årets resultat 16 367 9 671 8 904 4 596 6 958 6 125 3 972 2 924 7 785 5 434
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 788 31 894 26 205 23 511 19 497 20 856 22 542 27 483 22 015 19 017
Omsättningstillgångar 37 206 32 191 34 131 41 437 35 790 33 912 29 116 29 152 33 467 32 080
Tillgångar 56 995 64 086 60 337 64 948 55 287 54 768 51 658 56 635 55 482 51 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 569 25 444 23 470 22 255 24 547 24 318 21 385 17 413 21 985 17 984
Obeskattade reserver 12 775 14 218 13 428 13 428 10 622 10 367 10 012 10 886 12 429 14 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 651 24 424 23 438 29 265 20 118 20 083 20 261 28 336 21 068 18 594
Skulder och eget kapital 56 995 64 086 60 337 64 948 55 287 54 768 51 658 56 635 55 482 51 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 940 1 112 600 600 600 600 600 735 695 684
Varav tantiem till styrelse & VD 1 264 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 211 25 844 24 690 22 687 21 726 20 840 20 451 19 334 16 169 15 546
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 190 - - 529 267 - - - -
Sociala kostnader 9 938 9 524 7 602 6 900 7 745 7 976 7 209 7 257 7 465 6 604
Utdelning till aktieägare 16 364 8 342 5 000 7 689 6 888 5 000 3 192 0 7 496 3 784
Omsättning 352 661 328 484 318 622 304 472 298 444 299 837 288 979 279 611 277 944 267 345
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 84 84 84 80 74 96 129 85 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 054 3 911 3 793 3 625 3 731 4 052 3 010 2 168 3 270 3 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 434 392 359 376 398 294 212 286 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 456 16 339 14 267 11 516 11 746 11 375 7 881 5 264 10 734 9 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,36% 3,10% 4,65% 2,02% -0,46% 3,76% 3,35% 0,60% 3,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,46% 20,72% 19,06% 14,09% 17,44% 16,27% 9,00% 4,79% 15,99% 12,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,25% 4,04% 3,61% 3,00% 3,23% 2,97% 1,61% 0,97% 3,19% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,85% 16,59% 16,17% 15,60% 15,49% 15,10% 13,97% 13,31% 13,87% 12,82%
Rörelsekapital/omsättning 2,71% 2,36% 3,36% 4,00% 5,25% 4,61% 3,06% 0,29% 4,46% 5,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,55% 57,01% 56,26% 49,50% 58,56% 58,35% 55,68% 44,59% 55,75% 55,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,28% 99,74% 113,42% 115,21% 138,33% 132,27% 106,38% 76,12% 128,68% 140,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...