Visa allt om Thailändska Restaurang Mawipriwan AB
Visa allt om Thailändska Restaurang Mawipriwan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 022 3 179 3 179 3 891 3 796 3 810 3 339 2 860 2 762 2 557
Övrig omsättning 228 245 252 249 230 234 204 259 33 111
Rörelseresultat (EBIT) 387 16 -121 56 -119 50 170 15 28 216
Resultat efter finansnetto 218 16 -151 56 -127 43 166 12 -26 124
Årets resultat 218 16 -151 -6 -60 24 81 12 -26 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 15 480 728 46 69 94 95 124 63
Omsättningstillgångar 1 032 816 682 731 1 296 793 769 578 447 562
Tillgångar 1 041 831 1 162 1 460 1 342 861 863 672 571 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 -26 424 810 116 176 182 101 90 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 67 58 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 848 856 739 650 1 226 619 623 571 482 509
Skulder och eget kapital 1 041 831 1 162 1 460 1 342 861 863 672 571 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 161 182 190 108 21 80 15 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 091 1 019 815 923 1 024 946 764 729 566 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 357 306 348 390 419 376 299 307 220 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 4 250 3 424 3 431 4 140 4 026 4 044 3 543 3 119 2 795 2 668
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 670 530 530 556 542 544 557 477 552 639
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 242 221 221 214 233 205 181 186 161 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 393 28 -108 74 -96 71 201 44 42 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,52% 0,00% -18,30% 2,50% -0,37% 14,11% 16,75% 3,55% 8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,18% 1,93% -10,41% 3,84% -8,79% 5,81% 19,70% 2,23% 4,90% 34,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,62% 0,50% -3,81% 1,44% -3,11% 1,31% 5,09% 0,52% 1,01% 8,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,82% 69,36% 64,96% 65,92% 60,96% 60,39% 59,54% 59,69% 61,73% 61,28%
Rörelsekapital/omsättning 4,57% -1,26% -1,79% 2,08% 1,84% 4,57% 4,37% 0,24% -1,27% 2,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,54% -3,13% 36,49% 55,48% 8,64% 26,18% 26,04% 15,03% 15,76% 18,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,74% 90,77% 84,71% 99,54% 100,49% 112,28% 111,24% 86,34% 79,46% 101,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...