Visa allt om Mälardalens Ekologi Bygg AB
Visa allt om Mälardalens Ekologi Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 230 1 937 2 261 2 075 1 939 1 619 1 491 1 059 1 347 1 207
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -7 -12 29 -85 10 -41 179 13 266 -97
Resultat efter finansnetto -8 -13 29 -85 1 -42 179 12 263 -98
Årets resultat -10 3 10 1 1 -37 96 8 163 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 15 0 0 3 16 20 38 57
Omsättningstillgångar 359 321 325 335 471 400 505 318 371 254
Tillgångar 368 333 340 335 471 403 521 338 408 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 129 126 115 154 193 270 174 216 53
Obeskattade reserver 0 0 22 9 97 97 102 58 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 250 204 192 211 219 113 149 107 135 258
Skulder och eget kapital 368 333 340 335 471 403 521 338 408 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 581 546 482 551 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 941 783 711 793 676 7 5 5 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 475 420 393 422 379 337 303 283 290 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 40 40 0 50 0
Omsättning 2 230 1 940 2 261 2 075 1 939 1 619 1 491 1 059 1 347 1 217
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 743 969 1 131 1 038 970 810 746 530 674 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 608 557 611 535 467 430 389 427 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -9 29 -85 11 -35 192 30 286 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,13% -14,33% 8,96% 7,01% 19,77% 8,58% 40,79% -21,38% 11,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,90% -3,60% 8,53% -25,37% 2,12% -10,17% 34,36% 4,14% 65,20% -31,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% -0,62% 1,28% -4,10% 0,52% -2,53% 12,01% 1,32% 19,75% -8,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,46% 76,77% 66,12% 71,76% 67,77% 67,82% 85,31% 92,92% 96,88% 57,91%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% 6,04% 5,88% 5,98% 13,00% 17,73% 23,88% 19,92% 17,52% -0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,34% 38,74% 42,11% 36,31% 47,87% 65,63% 66,25% 63,83% 63,18% 17,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,60% 157,35% 169,27% 158,77% 202,28% 353,98% 338,93% 297,20% 274,81% 98,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...