Visa allt om Idépoolen i Piteå Aktiebolag
Visa allt om Idépoolen i Piteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 23 086 22 579 21 915 21 723 22 033 22 072 21 656 24 054 28 993 21 684
Övrig omsättning 429 337 373 - - 5 7 - 60 13
Rörelseresultat (EBIT) 1 478 821 2 229 958 1 166 1 474 1 203 268 -333 1 089
Resultat efter finansnetto 1 463 883 2 211 958 1 170 1 416 1 059 21 -514 994
Årets resultat 1 364 751 1 247 545 802 945 681 145 1 112
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 423 1 325 1 263 409 403 516 704 638 1 079 1 221
Omsättningstillgångar 7 508 7 997 8 781 7 968 7 834 8 582 8 129 8 245 9 164 7 964
Tillgångar 8 931 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 107 4 243 5 093 3 845 3 800 4 458 3 513 2 832 2 686 2 186
Obeskattade reserver 1 665 2 033 2 124 1 529 1 329 1 262 1 141 1 088 1 382 1 919
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 175 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 2 159 3 045 2 827 3 003 3 107 3 378 4 004 3 463 6 174 5 081
Skulder och eget kapital 8 931 9 322 10 043 8 378 8 237 9 098 8 833 8 883 10 243 9 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 470 338 258 331 320 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 455 3 379 3 119 3 280 2 491 2 378 2 399 3 033 3 535 2 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 515 1 332 1 199 1 272 1 104 1 053 1 017 1 314 1 505 1 008
Utdelning till aktieägare 2 000 500 1 600 0 500 1 460 0 0 0 0
Omsättning 23 515 22 916 22 288 21 723 22 033 22 077 21 663 24 054 29 053 21 697
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 10 11 10 10 10 11 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 924 1 882 2 192 1 975 2 203 2 207 2 166 2 187 2 071 1 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 395 437 392 383 364 366 419 390 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 628 962 2 319 1 025 1 299 1 624 1 379 729 -128 1 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,25% 3,03% 0,88% -1,41% -0,18% 1,92% -9,97% -17,04% 33,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,56% 9,64% 22,21% 11,73% 14,30% 16,23% 13,62% 3,08% -3,15% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% 3,98% 10,18% 4,53% 5,35% 6,69% 5,56% 1,14% -1,11% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,27% 36,63% 41,53% 36,75% 34,74% 33,47% 36,03% 37,00% 32,30% 35,28%
Rörelsekapital/omsättning 23,17% 21,93% 27,17% 22,86% 21,45% 23,58% 19,05% 19,88% 10,31% 13,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,72% 62,53% 67,21% 59,34% 58,02% 59,22% 49,29% 40,70% 35,94% 38,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,85% 143,48% 175,52% 144,96% 119,83% 139,46% 109,69% 132,08% 71,14% 89,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...