Visa allt om Cranberries Jakobsson & Lövgren AB
Visa allt om Cranberries Jakobsson & Lövgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 367 9 430 9 157 14 752 12 561 13 169 11 902 12 798 9 546 7 828
Övrig omsättning 15 16 1 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 620 865 662 3 459 323 476 381 371 511 407
Resultat efter finansnetto 528 758 5 506 8 267 3 103 3 268 3 187 2 139 2 541 237
Årets resultat 449 465 5 375 4 997 3 073 3 247 3 100 2 072 2 291 128
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 52 5 012 5 012 5 012 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Omsättningstillgångar 5 288 6 919 15 329 11 212 10 158 7 177 6 256 5 800 4 789 5 216
Tillgångar 5 340 6 971 20 341 16 224 15 170 12 177 11 256 10 800 9 789 10 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 3 141 6 677 5 302 4 304 4 231 3 984 3 884 4 812 5 521
Obeskattade reserver 396 444 282 258 317 320 390 341 305 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 354 3 385 13 382 10 665 10 549 7 626 6 882 6 575 4 672 4 527
Skulder och eget kapital 5 340 6 971 20 341 16 224 15 170 12 177 11 256 10 800 9 789 10 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Omsättning 3 382 9 446 9 158 14 767 12 561 13 169 11 902 12 798 9 546 7 828
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 620 865 662 3 459 323 476 381 371 511 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,29% 2,98% -37,93% 17,44% -4,62% 10,65% -7,00% 34,07% 21,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,61% 12,42% 27,86% 52,16% 21,96% 28,55% 30,06% 22,38% 28,37% 4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,41% 9,18% 61,88% 57,36% 26,53% 26,40% 28,43% 18,89% 29,09% 5,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,09% 9,14% 7,24% 23,44% 2,62% 3,64% 3,23% 4,48% 5,38% 5,22%
Rörelsekapital/omsättning 57,44% 37,48% 21,26% 3,71% -3,11% -3,41% -5,26% -6,06% 1,23% 8,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,56% 50,03% 33,91% 33,85% 29,91% 36,68% 37,95% 38,24% 51,40% 55,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,43% 185,17% 110,98% 101,61% 93,74% 91,78% 84,84% 87,74% 102,23% 114,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...