Visa allt om BB Swift Travel AB
Visa allt om BB Swift Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 140 2 592 10 404 5 925 40 833 40 150 46 561 52 111 49 719
Övrig omsättning 1 225 608 183 226 1 598 - 1 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 590 18 -144 1 039 514 1 021 -430 1 098 2 240 1 662
Resultat efter finansnetto 590 22 -141 1 044 524 1 022 -430 1 177 2 402 1 771
Årets resultat 90 22 -141 -7 386 864 -430 841 1 720 1 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 36 65 52 5 199
Omsättningstillgångar 996 361 1 067 2 288 1 929 4 196 7 106 5 514 8 517 7 921
Tillgångar 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521 8 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 168 146 217 524 1 938 1 275 1 705 2 864 1 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 193 921 2 071 1 421 2 294 5 896 3 861 5 657 6 725
Skulder och eget kapital 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521 8 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 487 80 416 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 472 410 445 558 1 192 2 242 3 051 2 284 2 150 1 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 204 163 174 232 567 1 131 1 258 1 172 1 171 1 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 250
Omsättning 1 229 748 2 775 10 630 7 523 40 833 40 151 46 575 52 111 49 719
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 4 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 140 2 592 5 202 1 481 5 104 5 019 6 652 7 444 7 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 588 575 409 450 489 562 557 556 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 590 18 -144 1 055 533 1 041 -414 1 112 2 245 1 667
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,14% -94,60% -75,09% 75,59% -85,49% 1,70% -13,77% -10,65% 4,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,24% 5,82% -13,12% 46,02% 27,10% 24,20% -5,86% 21,15% 29,73% 23,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14 750,00% 15,00% -5,40% 10,12% 8,89% 2,51% -1,05% 2,53% 4,86% 3,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18 950,00% 120,00% 5,63% 2,09% 8,57% 4,66% 3,01% 3,55% 5,49% 2,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,90% 46,54% 13,68% 9,48% 26,94% 45,79% 17,78% 30,63% 33,61% 17,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 418,49% 187,05% 115,85% 110,48% 135,75% 182,39% 120,06% 141,91% 150,03% 116,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...