Visa allt om Robert Melin AB
Visa allt om Robert Melin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 437 242 4 021 8 610 5 763 1 114 190 11 827 14 669 5 835
Övrig omsättning - - 5 000 - 9 - 1 135 509 639 59
Rörelseresultat (EBIT) 183 139 4 194 257 -361 -14 798 -466 -118 -221
Resultat efter finansnetto 175 145 4 193 226 -401 -2 783 -1 174 -714 -328
Årets resultat -28 64 2 974 226 -401 -72 783 -1 174 -714 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 1 187 17 21 0 1 772 1 878 390
Omsättningstillgångar 658 2 116 3 222 1 694 851 735 284 5 738 3 350 2 468
Tillgångar 1 208 2 666 3 223 1 881 868 757 284 7 509 5 229 2 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 1 192 1 828 -56 -283 118 190 -593 582 333
Obeskattade reserver 721 783 734 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 188 111 120 0 1 692 1 884 241
Kortfristiga skulder 73 692 662 1 750 1 039 518 93 6 410 2 763 2 285
Skulder och eget kapital 1 208 2 666 3 223 1 881 868 757 284 7 509 5 229 2 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 31 137 622 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 118 3 291 1 030 759 0 46 2 088 2 020 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 46 31 186 382 273 0 38 501 788 345
Utdelning till aktieägare 250 400 300 0 0 0 0 0 0 37
Omsättning 437 242 9 021 8 610 5 772 1 114 1 325 12 336 15 308 5 894
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 3 3 0 1 10 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 011 2 870 1 921 - 190 1 183 2 096 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 248 383 250 - 116 270 503 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 139 4 214 278 -357 -12 798 -323 204 -159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,58% -93,98% -53,30% 49,40% 417,32% 486,32% -98,39% -19,37% 151,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,15% 5,48% 130,62% 13,66% -41,59% 0,79% 281,34% -6,21% -2,20% -7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,88% 60,33% 104,70% 2,98% -6,26% 0,54% 420,53% -3,94% -0,78% -3,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 38,17% 43,28% 35,48% 44,61% 76,84% 41,10% 41,57% 42,81%
Rörelsekapital/omsättning 133,87% 588,43% 63,67% -0,65% -3,26% 19,48% 100,53% -5,68% 4,00% 3,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,74% 67,62% 74,48% -2,98% -32,60% 15,59% 66,90% -7,90% 11,13% 11,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 901,37% 305,78% 486,71% 85,66% 67,95% 132,82% 305,38% 36,80% 29,39% 12,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...