Visa allt om Morris Home Department AB
Visa allt om Morris Home Department AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - -20 -172 -50 -83 -320 -228
Resultat efter finansnetto - - - - -68 -200 -74 -108 -344 -244
Årets resultat - - - - -28 5 -51 -108 -344 -189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 9 9 10 28 46 53
Omsättningstillgångar - - - - 423 421 342 381 691 340
Tillgångar - - - - 432 430 351 409 737 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 27 55 50 101 101 101
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 224 253 207 219 224 172
Kortfristiga skulder - - - - 181 122 94 89 412 120
Skulder och eget kapital - - - - 432 430 351 409 737 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 182 185 183 75 0 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 26 164 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 41 65 57 33 58 15
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 182 282 261 133 183 106
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - - - - -20 -163 -32 -65 -302 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - 22,52% -15,64% 1,90% 13,70% 56,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - -4,63% -40,00% -13,96% -20,05% -43,42% -58,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - -1,80% -18,98% -4,56% -7,78% -34,52% -38,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 34,86% 50,55% 47,21% 36,24% 34,52% 39,97%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 21,80% 33,00% 23,09% 27,70% 30,10% 37,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - - - - 6,25% 12,79% 14,25% 24,69% 13,70% 25,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - - 70,17% 118,03% 209,57% 151,69% 27,43% 38,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...