Visa allt om Centrum Livs i Luleå AB
Visa allt om Centrum Livs i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 28 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546 47 090
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 7 790 2 306 2 299 2 368 1 702 1 324 939 652 57
Resultat efter finansnetto 4 429 7 984 2 615 2 628 2 107 1 706 1 349 971 672 46
Årets resultat 4 331 9 176 1 472 1 305 1 067 947 649 499 441 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 440 8 688 6 437 5 464 3 067 2 948 1 670 1 509 1 489 1 408
Omsättningstillgångar 12 303 8 072 7 107 7 203 7 280 5 770 5 231 4 867 4 270 3 742
Tillgångar 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759 5 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 595 14 264 5 688 4 915 4 210 3 143 2 196 2 115 1 816 1 376
Obeskattade reserver 0 0 3 767 3 072 2 137 1 597 1 189 759 483 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 148 2 496 4 090 4 680 4 000 3 979 3 516 3 502 3 459 3 346
Skulder och eget kapital 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759 5 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 570 570 456 522 386 520 486 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 130 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 194 5 007 4 736 4 566 4 410 4 252 4 112 4 018 3 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 2 008 1 837 1 697 1 744 1 699 1 819 1 851 1 833 1 654
Utdelning till aktieägare 18 475 0 600 700 600 0 0 569 200 0
Omsättning 49 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546 47 090
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 5 459 4 033 3 918 3 867 3 648 3 602 3 415 3 303 3 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 613 494 467 451 442 430 432 422 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 7 876 3 053 2 837 2 818 2 154 1 740 1 351 1 074 498
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,97% 35,36% 2,94% 1,33% 6,00% 1,27% 5,48% 3,39% 5,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,45% 47,68% 19,34% 20,79% 24,48% 19,58% 19,56% 15,32% 11,67% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15 892,86% 9,76% 4,33% 4,48% 4,37% 3,12% 2,50% 1,91% 1,36% 0,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 23,27% 18,23% 18,15% 17,92% 17,19% 16,69% 17,02% 16,67% 15,45%
Rörelsekapital/omsättning 36 267,86% 6,81% 4,99% 4,29% 5,66% 3,27% 3,17% 2,66% 1,64% 0,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,64% 85,11% 62,49% 56,68% 55,91% 49,55% 44,23% 41,74% 37,57% 32,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 572,77% 323,40% 134,30% 115,41% 139,93% 103,19% 107,11% 98,03% 80,83% 68,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...