Visa allt om Projektadministration i Lund AB
Visa allt om Projektadministration i Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 161 204 120 5 325 548 401 311 384 667
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 -64 -135 -276 -85 6 -110 -157 -92 76
Resultat efter finansnetto -83 -22 -98 -270 -38 28 -99 -92 -29 116
Årets resultat -83 -22 -98 -138 36 58 52 31 15 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 1 6 11 4 13
Omsättningstillgångar 633 813 894 1 097 1 505 1 749 1 818 2 087 2 299 2 472
Tillgångar 634 814 895 1 098 1 506 1 750 1 823 2 098 2 304 2 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 615 758 856 1 054 1 299 1 383 1 445 1 514 1 602 1 678
Obeskattade reserver 0 0 0 0 132 221 273 446 587 647
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 56 39 44 76 146 105 139 114 160
Skulder och eget kapital 634 814 895 1 098 1 506 1 750 1 823 2 098 2 304 2 485
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 107 112 106 107 206 313 291 266 269 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 39 41 41 41 44 41 41 42 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 16 16 16 26 37 35 32 32 46
Utdelning till aktieägare 50 60 75 100 107 120 120 120 120 90
Omsättning 161 204 120 5 325 548 401 311 384 667
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 161 204 120 5 325 548 401 311 384 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 169 164 166 276 398 370 342 340 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -105 -64 -135 -276 -85 11 -96 -144 -83 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,08% 70,00% 2 300,00% -98,46% -40,69% 36,66% 28,94% -19,01% -42,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,93% -2,70% -10,84% -24,59% -2,52% 1,60% -5,43% -4,43% -1,26% 4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,93% -10,78% -80,83% -5 400,00% -11,69% 5,11% -24,69% -29,90% -7,55% 17,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 381,37% 371,08% 712,50% 21 060,00% 439,69% 292,52% 427,18% 626,37% 569,01% 346,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,00% 93,12% 95,64% 95,99% 92,71% 88,34% 90,30% 87,83% 87,87% 86,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 331,58% 1 451,79% 2 292,31% 2 493,18% 1 980,26% 1 197,95% 1 731,43% 1 501,44% 2 016,67% 1 545,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...