Visa allt om Minexa förvaltning AB
Visa allt om Minexa förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 429 5 074 6 604 8 780 7 761 9 292 10 475 12 767
Övrig omsättning - 46 150 1 357 1 - - 92 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 13 -90 107 -124 -256 206 192 -244 1 034
Resultat efter finansnetto -29 -17 -161 12 -168 -272 193 206 -275 1 028
Årets resultat -29 -17 -161 12 -160 -63 144 90 3 541
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 50 75 128 353 501 440 572 206 165
Omsättningstillgångar 297 298 316 1 269 1 228 2 145 3 991 2 123 5 172 6 802
Tillgångar 322 348 391 1 396 1 581 2 646 4 431 2 696 5 377 6 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -86 -57 -41 120 108 468 711 927 987 1 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 9 217 229 157 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 285 352 99 0 -22 0 43 50 0 0
Kortfristiga skulder 123 54 332 1 276 1 494 2 169 3 460 1 489 4 233 5 317
Skulder och eget kapital 322 348 391 1 396 1 581 2 646 4 431 2 696 5 377 6 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 239 275 420 485 435 430 525
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 182 2 464 2 627 2 708 2 669 3 446 3 575 3 934
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 90 870 944 932 961 1 451 1 332 1 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 150 200
Omsättning 0 46 579 6 431 6 605 8 780 7 761 9 384 10 476 12 767
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 13 13 13 13 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 33 390 508 675 1 294 1 549 1 746 2 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 21 244 271 317 740 909 920 1 060
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 13 -90 241 24 -88 338 332 -179 1 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -91,55% -23,17% -24,78% 13,13% -16,48% -11,29% -17,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -29,41% 7,66% -7,78% -9,52% 4,69% 7,72% -4,28% 14,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -26,81% 2,11% -1,86% -2,87% 2,68% 2,24% -2,20% 8,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 96,16% 94,22% 93,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -3,73% -0,14% -4,03% -0,27% 6,84% 6,82% 8,96% 11,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -26,71% -16,38% -10,49% 8,60% 6,83% 17,94% 19,66% 40,50% 20,46% 21,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,46% 551,85% 95,18% 99,45% 63,32% 92,99% 111,65% 133,98% 119,16% 125,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...