Visa allt om ROS Kemiteknik AB
Visa allt om ROS Kemiteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 272 152 659 910 1 173 912 1 037 774 844
Övrig omsättning - 62 - 1 - - 13 177 16 25
Rörelseresultat (EBIT) 56 69 -12 0 2 299 157 103 -1 -50
Resultat efter finansnetto 53 69 74 -5 -420 296 160 88 -2 -24
Årets resultat 29 43 74 -7 -358 169 106 88 -2 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 5 188 607 179 189 175 166
Omsättningstillgångar 239 187 194 204 160 123 274 164 98 147
Tillgångar 319 268 274 209 348 730 453 353 273 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 213 170 95 103 461 329 223 135 137
Obeskattade reserver 36 22 7 7 7 92 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 62 62 55 25 0 0 9 78
Kortfristiga skulder 41 32 34 44 183 152 97 130 129 98
Skulder och eget kapital 319 268 274 209 348 730 453 353 273 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 325 305 249 171 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 92 431 0 38 294 80 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 29 229 203 191 244 147 202
Utdelning till aktieägare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 333 334 152 660 910 1 173 925 1 214 790 869
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 - 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 272 - 659 910 1 173 456 519 774 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 9 - 122 661 577 301 449 579 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 69 -7 16 9 307 167 111 3 -47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,43% 78,95% -76,93% -27,58% -22,42% 28,62% -12,05% 33,98% -8,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,18% 26,49% 27,37% 0,48% -117,53% 41,23% 36,20% 29,75% 1,83% -3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,42% 26,10% 49,34% 0,15% -44,95% 25,66% 17,98% 10,13% 0,65% -1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,48% 88,60% 97,37% 47,80% 95,27% 99,74% 100,00% 96,62% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,46% 56,99% 105,26% 24,28% -2,53% -2,47% 19,41% 3,28% -4,01% 5,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,66% 85,88% 64,04% 47,92% 31,08% 72,44% 77,02% 63,17% 49,45% 43,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 582,93% 584,38% 570,59% 463,64% 87,43% 80,92% 282,47% 126,15% 75,97% 150,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...