Visa allt om CAMPUS Pharma AB
Visa allt om CAMPUS Pharma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 95 615 93 860 66 037 77 882 63 041 32 078 9 708 8 284 5 104 4 130
Övrig omsättning 759 472 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 823 25 199 6 377 7 674 9 441 5 078 973 1 035 667 6
Resultat efter finansnetto 8 770 25 179 6 310 7 604 9 331 4 958 870 951 652 -10
Årets resultat 5 165 14 756 3 604 4 142 6 960 2 685 330 420 278 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 868 1 731 1 908 1 242 1 351 1 189 1 296 853 534 18
Omsättningstillgångar 53 282 56 327 29 265 26 194 27 458 12 184 5 512 3 366 3 327 1 482
Tillgångar 55 150 58 058 31 173 27 436 28 808 13 374 6 808 4 219 3 860 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 632 26 842 14 586 13 272 10 805 3 845 1 160 1 005 805 527
Obeskattade reserver 14 102 12 051 5 887 4 270 2 333 2 497 1 207 803 454 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 260 390 520 0 0
Kortfristiga skulder 13 416 19 164 10 699 9 893 15 670 6 772 4 051 1 890 2 602 780
Skulder och eget kapital 55 150 58 058 31 173 27 436 28 808 13 374 6 808 4 219 3 860 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 1 296 1 061 1 024 664 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 037 7 067 6 527 5 529 3 187 300 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 434 3 124 2 803 2 246 1 359 674 370 346 198 177
Utdelning till aktieägare 4 000 0 2 500 2 290 1 675 0 0 175 220 0
Omsättning 96 374 94 332 66 037 77 882 63 041 32 078 9 708 8 284 5 104 4 130
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 13 11 5 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 312 6 257 5 080 7 080 12 608 10 693 4 854 4 142 2 552 2 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 702 738 727 942 798 741 754 476 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 169 25 470 6 646 8 012 9 816 5 230 1 090 1 152 714 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,87% 42,13% -15,21% 23,54% 96,52% 230,43% 17,19% 62,30% 23,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,01% 43,43% 20,46% 27,97% 32,78% 37,97% 14,29% 24,56% 17,33% 0,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,23% 26,86% 9,66% 9,85% 14,98% 15,83% 10,02% 12,51% 13,11% 0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,50% 46,81% 40,37% 28,62% 31,65% 36,12% 45,98% 51,40% 44,85% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning 41,69% 39,59% 28,11% 20,93% 18,70% 16,87% 15,05% 17,82% 14,20% 17,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,05% 62,42% 61,52% 59,84% 43,48% 42,51% 30,11% 37,52% 29,32% 44,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,30% 205,88% 144,13% 138,44% 110,82% 94,02% 43,69% 59,63% 85,51% 118,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...