Visa allt om Sänara Fastighets AB
Visa allt om Sänara Fastighets AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 320 257 318 119 310 764 299 116 289 270 319 369 276 759 331 910 253 649 320 450
Övrig omsättning 186 420 31 551 475 20 722 3 338 27 890 6 244 6 051 6 695 17 548
Rörelseresultat (EBIT) 172 742 154 099 107 436 95 607 107 166 123 317 104 888 105 905 94 410 103 311
Resultat efter finansnetto 130 619 101 042 50 452 40 780 54 646 72 484 54 441 43 742 41 560 53 854
Årets resultat 124 604 90 608 934 -6 023 2 980 24 670 133 1 148 229 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 085 239 2 092 174 2 052 244 1 993 591 1 862 368 1 852 790 1 870 583 1 863 720 1 817 792 1 715 520
Omsättningstillgångar 307 647 295 498 254 158 149 572 255 989 238 403 160 181 118 612 77 420 95 455
Tillgångar 2 392 886 2 387 672 2 306 402 2 143 163 2 118 357 2 091 193 2 030 764 1 982 332 1 895 212 1 810 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 531 659 926 174 219 173 285 179 308 176 328 151 658 151 525 150 377 150 148
Minoritetsintressen 0 0 422 848 395 537 376 885 349 037 326 188 295 940 273 740 251 941
Avsättningar (tkr) 12 022 7 285 1 000 1 300 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 613 090 1 613 090 1 613 090 1 460 242 1 462 348 1 465 803 1 473 212 1 465 920 1 370 104 1 329 037
Kortfristiga skulder 123 243 107 371 95 245 112 799 99 816 100 025 79 706 68 947 100 991 79 849
Skulder och eget kapital 2 392 886 2 387 672 2 306 402 2 143 163 2 118 357 2 091 193 2 030 764 1 982 332 1 895 212 1 810 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 989 1 955 1 752 1 648 1 602 1 580 1 455 1 458 1 455 1 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 724 20 572 21 583 19 855 22 448 20 474 18 584 16 303 15 620 15 833
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 030 10 478 10 549 10 276 10 957 10 438 9 023 7 817 7 902 7 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 506 677 349 670 311 239 319 838 292 608 347 259 283 003 337 961 260 344 337 998
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 47 48 48 49 49 49 46 46 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 672 6 768 6 474 6 232 5 903 6 518 5 648 7 215 5 514 6 966
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 702 706 662 714 663 593 556 543 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 224 105 203 982 154 136 137 315 148 147 163 684 142 161 141 519 127 113 134 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,67% 2,37% 3,89% 3,40% -9,42% 15,40% -16,62% 30,85% -20,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,30% 6,53% 4,71% 4,60% 5,27% 5,98% 5,26% 5,51% 5,08% 5,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,56% 49,02% 34,96% 32,97% 38,58% 39,19% 38,56% 32,89% 37,95% 32,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,18% 45,78% 55,88% 43,12% 44,16% 37,00% 44,04% 36,93% 43,78% 33,79%
Rörelsekapital/omsättning 57,58% 59,14% 51,14% 12,29% 53,99% 43,33% 29,08% 14,96% -9,29% 4,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,94% 27,64% 7,55% 8,09% 8,46% 8,43% 7,47% 7,64% 7,93% 8,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,08% 251,89% 246,33% 95,47% 204,81% 197,64% 173,77% 143,30% 64,42% 78,97%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 068 3 498 2 953 2 518 3 593 881 0 0 0 0
Övrig omsättning 583 19 275 144 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 199 -39 791 -37 786 -36 987 -38 865 -14 039 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 422 5 242 1 634 1 449 1 268 330 0 0 0 0
Årets resultat 2 179 10 490 4 100 2 353 3 708 870 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 898 533 381 470 250 172 784 163 569 155 664 150 100 150 100 150 100 150 100
Omsättningstillgångar 1 990 75 912 139 539 1 161 1 728 3 025 0 0 0 0
Tillgångar 618 888 609 293 609 789 173 945 165 297 158 689 150 100 150 100 150 100 150 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 700 171 521 161 031 156 931 154 578 150 870 150 000 150 000 150 000 150 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 671 6 667 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 428 771 422 071 439 835 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 746 9 034 8 923 17 014 10 719 7 819 100 100 100 100
Skulder och eget kapital 618 888 609 293 609 789 173 945 165 297 158 689 150 100 150 100 150 100 150 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 1 989 1 955 1 752 1 648 1 602 620 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 704 18 323 18 150 17 026 19 120 6 291 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 819 8 904 8 564 8 456 6 856 514 3 185 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 651 3 517 3 228 2 662 3 593 881 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 43 43 43 43 14 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 95 81 69 59 84 63 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 679 662 631 159 936 721 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 581 -38 258 -36 438 -35 897 -37 969 -13 498 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,30% 18,46% 17,28% -29,92% 307,83% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,26% 1,70% 0,97% 0,86% 0,94% 0,23% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 191,91% 295,85% 199,32% 59,25% 43,22% 41,77% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning -166,08% 1 911,89% 4 423,16% -629,59% -250,24% -544,15% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,07% 28,15% 26,41% 90,22% 93,52% 95,07% 99,93% 99,93% 99,93% 99,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,75% 840,29% 1 563,81% 6,82% 16,12% 38,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...