Visa allt om Stenutveckling Nordiska AB
Visa allt om Stenutveckling Nordiska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 659 505 448 553 592 2 796 2 310 2 391 2 053 2 089
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 151 22 60 240 625 426 376 26 188
Resultat efter finansnetto 228 154 28 82 241 629 428 400 47 197
Årets resultat 87 179 24 82 132 287 234 176 7 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 031 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 024 729 634 649
Omsättningstillgångar 209 877 939 1 226 1 423 1 775 1 121 1 299 1 076 1 183
Tillgångar 2 241 1 897 1 959 2 246 2 443 2 795 2 145 2 028 1 711 1 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 965 1 078 1 099 1 275 1 313 1 301 1 052 998 822 815
Obeskattade reserver 730 652 730 735 777 776 665 617 527 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 546 167 129 236 353 718 429 413 362 459
Skulder och eget kapital 2 241 1 897 1 959 2 246 2 443 2 795 2 145 2 028 1 711 1 832
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 127 131 20 366 219 426 432 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 225 - - 0 0
Löner till övriga anställda 434 240 120 120 8 336 268 144 130 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 72 25 - 24 140 149 263 187 210 279
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 120 120 100 180 100 0
Omsättning 659 505 448 553 604 2 796 2 310 2 391 2 053 2 089
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 330 253 224 277 296 1 398 770 1 196 1 027 2 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 257 141 138 140 - 416 207 390 400 769
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 151 22 60 240 625 431 382 41 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,50% 12,72% -18,99% -6,59% -78,83% 21,04% -3,39% 16,46% -1,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,22% 8,12% 1,48% 3,70% 9,86% 22,50% 19,95% 19,67% 2,69% 10,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,75% 30,50% 6,47% 15,01% 40,71% 22,50% 18,53% 16,69% 2,24% 9,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,09% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51,14% 140,59% 180,80% 179,02% 180,74% 37,80% 29,96% 37,06% 34,78% 34,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,47% 83,64% 85,17% 80,89% 77,19% 67,01% 71,89% 71,12% 70,22% 66,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,28% 525,15% 727,91% 519,49% 403,12% 247,21% 261,31% 314,53% 297,24% 257,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...