Visa allt om Comeric Elektronik AB
Visa allt om Comeric Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 122 3 331 1 875 1 655 788 1 281 2 585 9 590 6 088 3 804
Övrig omsättning 80 264 261 201 - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 357 -115 52 -22 -183 -200 1 001 542 76
Resultat efter finansnetto 187 363 -39 93 -145 -156 -252 1 065 603 220
Årets resultat 141 339 -39 93 -145 -156 -123 763 776 595
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 360 1 260 1 300 1 274 1 284 1 774 1 895 1 933 1 307 1 912
Omsättningstillgångar 1 662 2 168 1 300 1 237 1 109 1 768 2 252 4 100 3 978 2 206
Tillgångar 3 022 3 428 2 600 2 512 2 393 3 542 4 147 6 033 5 285 4 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 804 2 663 2 325 2 363 2 270 2 415 3 471 3 594 2 831 2 055
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 129 129 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 192 122 75
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 765 275 148 123 1 127 676 2 118 2 203 1 370
Skulder och eget kapital 3 022 3 428 2 600 2 512 2 393 3 542 4 147 6 033 5 285 4 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 642 - 0 - 44 93 420 588 395 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 579 564 469 0 45 361 553 526 401
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 236 207 196 170 39 118 436 554 471 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 202 3 595 2 136 1 856 788 1 286 2 585 9 590 6 088 3 804
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 122 3 331 1 875 1 655 788 427 862 3 197 2 029 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 884 789 779 643 91 90 422 584 479 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 197 357 -63 104 30 -131 -198 1 003 547 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,30% 77,65% 13,29% 110,03% -38,49% -50,44% -73,04% 57,52% 60,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 11,06% -0,15% 5,06% 0,71% -3,61% -4,46% 17,84% 11,60% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 11,38% -0,21% 7,67% 2,16% -9,99% -7,16% 11,22% 10,07% 5,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,05% 37,20% 38,51% 47,61% 51,14% 42,54% 52,96% 37,12% 41,98% 47,27%
Rörelsekapital/omsättning 68,05% 42,12% 54,67% 65,80% 125,13% 50,04% 60,97% 20,67% 29,16% 21,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,79% 77,68% 89,42% 94,07% 94,86% 68,18% 83,70% 61,11% 55,32% 60,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 733,03% 272,42% 442,18% 707,43% 785,37% 143,21% 292,31% 178,94% 163,73% 123,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...