Visa allt om Bilservice i Åseda Aktiebolag
Visa allt om Bilservice i Åseda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 563 6 699 7 095 7 327 7 197 7 680 4 375 5 691 5 244 4 614
Övrig omsättning 93 - 20 - 11 - - 6 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 404 344 340 213 63 406 64 184 456 273
Resultat efter finansnetto 401 341 330 199 42 383 40 166 438 252
Årets resultat 232 210 219 108 74 156 124 119 232 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 328 305 335 389 285 319 318 129 126
Omsättningstillgångar 1 917 1 541 1 398 1 257 1 527 1 430 1 034 1 168 1 167 1 059
Tillgångar 2 214 1 869 1 703 1 592 1 915 1 714 1 353 1 486 1 296 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 792 732 613 605 631 475 452 433 301
Obeskattade reserver 409 314 249 203 156 222 55 186 191 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 49 102 155 209 298 115 146
Kortfristiga skulder 982 764 723 727 1 052 706 614 551 558 662
Skulder och eget kapital 2 214 1 869 1 703 1 592 1 915 1 714 1 353 1 486 1 296 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 665 677 683 689 683 641 298 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 263 1 204 570 533 372 310 308 238 412 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 518 442 504 516 496 482 430 400 299 310
Utdelning till aktieägare 200 200 150 100 100 100 0 100 100 100
Omsättning 7 656 6 699 7 115 7 327 7 208 7 680 4 375 5 697 5 263 4 614
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 891 1 675 1 774 1 832 2 399 2 560 1 458 1 897 1 748 1 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 424 446 442 531 508 482 436 339 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 496 457 451 310 164 473 126 218 483 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,90% -5,58% -3,17% 1,81% -6,29% 75,54% -23,12% 8,52% 13,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,34% 18,46% 20,02% 13,44% 3,34% 23,80% 4,73% 12,52% 35,57% 23,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,37% 5,15% 4,81% 2,92% 0,89% 5,31% 1,46% 3,27% 8,79% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,66% 47,13% 44,17% 100,00% 35,00% 35,35% 52,85% 37,87% 38,16% 43,02%
Rörelsekapital/omsättning 12,36% 11,60% 9,51% 7,23% 6,60% 9,43% 9,60% 10,84% 11,61% 8,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,58% 55,48% 54,39% 47,90% 37,60% 46,36% 38,10% 39,43% 44,02% 29,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,85% 118,46% 97,93% 59,70% 87,07% 95,89% 70,68% 101,09% 86,56% 83,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...