Visa allt om Minicrosser AB
Visa allt om Minicrosser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 930 48 512 48 548 43 129 45 119 42 866 32 202 37 550 30 616 31 155
Övrig omsättning - - - 49 - 590 73 - 2 787 145
Rörelseresultat (EBIT) -3 208 -18 1 892 2 561 1 992 4 248 -4 294 -5 636 1 016 -4 569
Resultat efter finansnetto -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 4 070 -4 485 -6 021 453 -4 709
Årets resultat -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 2 903 -4 485 -3 987 320 -3 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 149 606 1 282 2 963 3 705 8 729 4 843
Omsättningstillgångar 15 352 19 451 19 845 15 597 12 429 13 121 8 136 13 193 14 458 15 334
Tillgångar 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187 20 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 662 11 984 12 023 10 122 7 613 5 727 2 824 3 690 4 707 4 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 284 2 820 2 395 3 598 1 801 6 855 12 503 9 308
Kortfristiga skulder 6 690 7 467 5 537 2 804 3 027 5 079 6 474 6 352 5 977 6 481
Skulder och eget kapital 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187 20 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 240 650 670 657 1 178 915 983 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 130 3 844 3 567 3 178 3 177 3 186 2 373 5 823 3 438 5 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 749 1 847 1 587 1 496 1 659 1 993 2 232 2 825 2 147 3 014
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 930 48 512 48 548 43 178 45 119 43 456 32 275 37 550 33 403 31 300
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 12 14 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 093 4 851 4 855 4 313 4 512 3 572 2 300 2 503 2 355 2 397
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 583 551 546 565 500 421 682 530 693
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 208 -18 2 041 3 018 2 669 4 986 -3 529 -4 883 1 150 -4 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,63% -0,07% 12,56% -4,41% 5,26% 33,12% -14,24% 22,65% -1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,37% 0,79% 10,81% 17,06% 15,77% 29,56% -38,54% -31,60% 4,93% -21,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,64% 0,32% 4,42% 6,23% 4,55% 9,93% -13,28% -14,22% 3,73% -13,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,69% 25,98% 34,04% 33,54% 33,85% 35,67% 27,75% 34,17% 32,66% 32,10%
Rörelsekapital/omsättning 21,16% 24,70% 29,47% 29,66% 20,84% 18,76% 5,16% 18,22% 27,70% 28,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,42% 61,61% 60,58% 64,28% 58,40% 39,76% 25,44% 21,84% 20,30% 21,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,78% 207,27% 285,48% 424,47% 250,81% 160,82% 65,42% 93,53% 125,87% 107,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...