Visa allt om Lambergstjärns Fastighets AB
Visa allt om Lambergstjärns Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 192 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 737 823 802 752 760 736 622 646 672 650
Resultat efter finansnetto 683 775 894 688 629 622 549 470 350 442
Årets resultat 433 990 562 382 375 500 468 393 284 373
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 559 6 999 8 085 8 097 7 229 7 306 7 383 7 460 7 537 7 614
Omsättningstillgångar 374 2 716 1 213 915 629 527 554 389 341 220
Tillgångar 9 933 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 864 2 130 1 010 747 735 861 835 758 665 741
Obeskattade reserver 150 0 478 289 130 0 38 115 192 269
Avsättningar (tkr) 0 0 371 354 334 313 299 259 216 173
Långfristiga skulder 8 601 7 268 7 278 7 288 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300
Kortfristiga skulder 319 316 163 334 360 359 463 417 505 351
Skulder och eget kapital 9 933 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 230 0 240 300 370 500 475 390 300 360
Omsättning 1 192 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 814 900 879 752 837 813 699 723 749 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,16% 1,43% 1,71% 2,90% 1,97% 3,63% 0,37% 3,88% 1,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,22% 9,52% 11,58% 9,93% 10,69% 10,47% 8,59% 8,41% 9,51% 8,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,46% 76,70% 90,58% 76,56% 73,94% 73,61% 63,44% 61,62% 72,65% 67,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 71,91% 69,63% 71,39% 69,66% 61,77% 64,43% 69,16% 68,14%
Rörelsekapital/omsättning 4,61% 199,00% 88,31% 49,70% 23,68% 15,08% 8,47% -2,61% -15,91% -12,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,88% 21,92% 14,87% 10,65% 10,57% 10,99% 10,87% 10,71% 10,20% 11,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,24% 859,49% 744,17% 273,95% 174,72% 146,80% 119,65% 93,29% 67,52% 62,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...