Visa allt om Karlans Båt & Specialtransport AB
Visa allt om Karlans Båt & Specialtransport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 836 12 924 13 053 12 067 14 801 16 061 10 673 13 351 11 199 9 065
Övrig omsättning 18 24 - 65 200 - 958 139 719 289
Rörelseresultat (EBIT) 527 131 -76 -268 1 056 1 231 611 844 409 677
Resultat efter finansnetto 238 -140 -398 -670 653 955 343 458 234 546
Årets resultat 9 7 2 1 50 234 8 2 3 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 399 8 737 9 668 10 561 11 317 10 050 10 368 9 723 7 545 3 747
Omsättningstillgångar 2 694 1 613 1 562 1 686 2 337 2 457 2 100 1 979 2 153 1 652
Tillgångar 17 093 10 350 11 230 12 248 13 654 12 506 12 468 11 703 9 698 5 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 919 912 911 909 860 646 637 636 633
Obeskattade reserver 1 760 1 540 1 700 2 105 2 789 2 230 1 600 1 275 825 601
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 951 5 287 5 413 5 980 5 249 5 823 6 871 6 653 4 996 2 056
Kortfristiga skulder 4 454 2 603 3 205 3 252 4 707 3 594 3 352 3 138 3 241 2 110
Skulder och eget kapital 17 093 10 350 11 230 12 248 13 654 12 506 12 468 11 703 9 698 5 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 360 224 584 641 576 634 603 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 033 2 852 2 046 2 009 1 927 1 596 1 618 1 295 915 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 662 1 062 869 841 944 873 842 797 653 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 18 854 12 948 13 053 12 132 15 001 16 061 11 631 13 490 11 918 9 354
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 7 7 8 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 093 1 846 1 865 1 724 1 850 2 294 1 525 2 225 2 240 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 605 525 474 471 500 461 495 478 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 567 1 849 1 645 1 310 2 510 2 555 1 831 1 912 1 119 1 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,74% -0,99% 8,17% -18,47% -7,85% 50,48% -20,06% 19,22% 23,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,14% 1,28% -0,63% -2,16% 7,77% 9,90% 5,27% 7,82% 4,40% 12,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,85% 1,02% -0,54% -2,20% 7,17% 7,71% 6,16% 6,85% 3,81% 7,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,84% 57,16% 50,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,34% -7,66% -12,59% -12,98% -16,01% -7,08% -11,73% -8,68% -9,72% -5,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,46% 20,49% 19,93% 20,10% 21,71% 20,02% 14,64% 13,29% 12,68% 19,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,48% 60,62% 48,74% 51,85% 49,65% 68,36% 62,65% 63,07% 66,43% 78,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...