Visa allt om Kållereds Blästring & Målning AB
Visa allt om Kållereds Blästring & Målning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 517 5 404 9 354 5 985 7 641 4 920 4 593 7 142 5 827 4 114
Övrig omsättning 134 2 12 3 103 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 25 938 401 1 411 140 64 484 478 87
Resultat efter finansnetto 193 27 938 403 1 407 143 64 492 462 87
Årets resultat 143 91 990 210 771 98 124 346 212 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 177 295 355 404 462 583 504 262 276
Omsättningstillgångar 1 230 1 472 2 453 2 545 2 623 1 411 1 263 2 098 1 827 1 155
Tillgångar 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089 1 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 936 1 845 1 155 1 145 494 516 603 346 134
Obeskattade reserver 0 0 108 458 350 0 0 115 115 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 73 113 787 702 528 458 541
Kortfristiga skulder 437 714 796 1 214 1 419 592 629 1 355 1 170 756
Skulder och eget kapital 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089 1 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 673 342 666 573 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 378 300 -
Löner till övriga anställda 1 428 1 731 1 520 1 276 1 519 617 718 700 518 481
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 629 707 834 588 636 584 481 536 668 392
Utdelning till aktieägare 0 150 1 000 300 150 120 120 212 245 0
Omsättning 4 651 5 406 9 366 5 988 7 744 4 920 4 593 7 142 5 827 4 114
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 081 1 871 1 197 1 528 984 919 1 786 1 457 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 517 512 400 485 401 344 546 524 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 234 90 1 051 526 1 559 290 274 636 558 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,41% -42,23% 56,29% -21,67% 55,30% 7,12% -35,69% 22,57% 41,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,49% 1,64% 34,32% 14,10% 46,81% 8,01% 3,74% 18,95% 22,88% 6,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 0,50% 10,08% 6,83% 18,54% 3,05% 1,50% 6,90% 8,20% 2,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,56% 71,54% 51,10% 59,23% 61,68% 62,15% 62,38% 53,40% 67,10% 69,76%
Rörelsekapital/omsättning 17,56% 14,03% 17,71% 22,24% 15,76% 16,65% 13,80% 10,40% 11,28% 9,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,94% 56,76% 70,21% 51,47% 46,35% 26,39% 27,95% 26,36% 20,53% 9,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,46% 206,16% 308,17% 209,64% 184,85% 238,34% 200,79% 154,83% 156,15% 152,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...