Visa allt om Nya Österberg & Bengtsson VVS AB
Visa allt om Nya Österberg & Bengtsson VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 507 4 529 4 728 4 797 6 559 8 869 9 491 10 076 7 227 6 607
Övrig omsättning 62 - 18 230 280 - 18 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) -548 135 -258 252 25 -464 -282 363 537 303
Resultat efter finansnetto -468 125 -268 258 41 -489 -311 323 523 303
Årets resultat -468 125 -268 258 41 -379 2 147 305 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 1 525 1 517 1 524 1 614 1 761 400 865 534 717
Omsättningstillgångar 871 1 313 1 015 1 291 900 1 219 1 876 1 868 1 508 978
Tillgångar 890 2 838 2 531 2 815 2 514 2 979 2 276 2 733 2 043 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 526 401 669 410 369 748 806 718 464
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 110 423 324 226
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 377 1 871 1 524 1 521 1 503 1 571 350 367 190 239
Kortfristiga skulder 455 441 607 625 601 1 039 1 068 1 137 811 766
Skulder och eget kapital 890 2 838 2 531 2 815 2 514 2 979 2 276 2 733 2 043 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 370 507 513 473 410 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 968 1 202 1 208 1 271 1 654 1 903 2 065 2 046 699 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 417 538 493 471 646 747 856 856 400 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 60 50
Omsättning 3 569 4 529 4 746 5 027 6 839 8 869 9 509 10 076 7 227 6 618
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 5 6 7 8 8 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 906 946 959 1 093 1 267 1 186 1 260 1 445 1 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 349 348 357 447 432 362 379 318 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -542 142 -251 261 130 -290 -17 691 738 514
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,57% -4,21% -1,44% -26,86% -26,05% -6,55% -5,81% 39,42% 9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,34% 4,90% -10,00% 9,77% 2,82% -14,07% -12,26% 13,76% 26,87% 18,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,77% 3,07% -5,35% 5,73% 1,08% -4,72% -2,94% 3,73% 7,60% 4,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,70% 61,10% 49,53% 55,97% 55,82% 45,35% 47,06% 51,71% 44,97% 38,31%
Rörelsekapital/omsättning 11,86% 19,25% 8,63% 13,88% 4,56% 2,03% 8,51% 7,25% 9,64% 3,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,52% 18,53% 15,84% 23,77% 16,31% 12,39% 36,43% 40,64% 46,56% 36,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,05% 171,20% 94,56% 127,04% 97,00% 75,46% 132,30% 121,72% 131,20% 83,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...