Visa allt om OGH Sales AB
Visa allt om OGH Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 869 20 448 20 788 22 633 22 891 29 931 32 928 37 598 46 843 43 262
Övrig omsättning - 3 597 947 - - - - 906 - -
Rörelseresultat (EBIT) -132 1 873 501 -203 345 1 390 1 009 -2 438 182 624
Resultat efter finansnetto -181 1 717 325 -414 149 1 259 606 -2 947 -142 224
Årets resultat -181 942 325 -414 149 1 424 606 -2 947 -110 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 54 503 655 830 1 004 1 029 1 251 387 407
Omsättningstillgångar 2 639 10 140 7 479 6 215 7 080 7 724 9 010 7 318 8 559 8 814
Tillgångar 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946 9 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 396 -546 -871 -457 -606 -2 030 -2 635 312 422
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 311 352 2 192 1 933 2 694 3 421 3 757 3 323 4 599 5 268
Kortfristiga skulder 2 114 9 446 6 336 5 808 5 673 5 912 8 311 7 882 4 035 3 530
Skulder och eget kapital 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946 9 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 488 480 200 480 500 580 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 493 1 795 1 239 1 286 1 243 1 177 1 320 1 730 1 691 2 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 246 814 616 628 516 568 840 878 1 088 1 435
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 869 24 045 21 735 22 633 22 891 29 931 32 928 38 504 46 843 43 262
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 5 6 5 5 5 6 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 869 5 112 4 158 3 772 4 578 5 986 6 586 6 266 6 692 4 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 740 662 517 444 449 493 537 586 479 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 1 902 521 -191 357 1 580 1 231 -2 396 248 678
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,08% -1,64% -8,15% -1,13% -23,52% -9,10% -12,42% -19,74% 8,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,00% 18,46% 6,29% -2,94% 4,41% 15,94% 10,23% -28,18% 2,21% 6,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,41% 9,20% 2,41% -0,89% 1,52% 4,65% 3,12% -6,42% 0,42% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,29% 19,66% 24,11% 26,41% 22,55% 23,29% 18,34% 7,68% 15,48% 20,49%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 3,39% 5,50% 1,80% 6,15% 6,05% 2,12% -1,50% 9,66% 12,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,15% 3,88% -6,84% -12,68% -5,78% -6,94% -20,22% -30,75% 3,49% 4,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,83% 86,67% 83,11% 78,75% 90,06% 91,46% 76,19% 67,24% 140,12% 164,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...